دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111040_01 برنامه نويسي كامپيوتر 3 0 30 31 0 مختلط غلام پور گنجه رويا درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00 مکان: كلاس203 فني
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111041_01 محاسبات عددي 2 0 36 34 0 مختلط موسايي امين درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني  
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111041_02 محاسبات عددي 2 0 37 36 0 مختلط موسايي امين درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس401 فني  
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111048_01 رياضي مهندسي 3 0 33 34 0 مختلط شكاري يونس درس(ت): شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111048_02 رياضي مهندسي 3 0 30 29 0 مختلط پورنادري سيد پدرام درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111049_01 مباني مهندسي برق 1 3 0 29 28 0 مختلط جليل مسعود درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس401 فني
امتحان(1401.05.03) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111049_02 مباني مهندسي برق 1 3 0 35 21 0 مختلط جليل مسعود درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.05.03) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111050_01 مباني مهندسي برق 2 3 0 35 31 0 مختلط جليل مسعود درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): سه شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.25) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111051_01 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 1 15 14 0 مختلط جليل مسعود درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمايشگاه مباني برق  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111051_02 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 1 15 14 0 مختلط جليل مسعود درس(ع): چهار شنبه 12:00-14:00 مکان: آزمايشگاه مباني برق  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111052_01 نقشه كشي صنعتي1 2 1 30 13 0 مختلط اسكندري حميد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس502مهندسي  
درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس502مهندسي
امتحان(1401.05.03) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111053_01 نقشه كشي صنعتي2 2 1 25 21 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس502مهندسي  
درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس502مهندسي
امتحان(1401.05.03) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111053_02 نقشه كشي صنعتي2 2 1 25 23 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس502مهندسي  
درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس502مهندسي
امتحان(1401.05.03) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111055_01 استاتيك 3 0 36 37 0 مختلط مقدس هاجر درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111055_02 استاتيك 3 0 36 37 0 مختلط مقدس هاجر درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس201 فني  
درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111056_01 ديناميك 4 0 35 38 0 مختلط زماني نژاد سيد محمد درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111056_02 ديناميك 4 0 30 18 0 مختلط زماني نژاد سيد محمد درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111057_01 مقاومت مصالح 1 3 0 35 34 0 مختلط ضيائي سيما درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111058_01 آزمايشگاه مقاومت مصالح 1 1 15 9 0 مختلط غلامپور محمدرحيم درس(ع): شنبه 16:00-18:00 مکان: آزمقاومت مصالح508  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111058_02 آزمايشگاه مقاومت مصالح 1 1 15 15 0 مختلط غلامپور محمدرحيم درس(ع): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: آزمقاومت مصالح508  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111059_01 علم مواد 3 0 33 31 0 مختلط محصل عباس درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): يك شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111060_01 آزمايشگاه مكانيك سيالات 1 1 15 9 0 مختلط طيبي علي درس(ع): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 303 آزمايشگاه مكانيك سيالات وآزمايشگاه هيدروليك  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111061_02 آزمايشگاه ترموديناميك 1 1 15 11 0 مختلط شكاري يونس درس(ع): دو شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس304 آزمايشگاه ترموديناميك  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111062_01 ترموديناميك 1 3 0 35 33 0 مختلط مقدس هاجر درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): چهار شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111062_02 ترموديناميك 1 3 0 35 32 0 مختلط مقدس هاجر درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس201 فني  
درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس203 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111063_01 ترموديناميك 2 3 0 30 15 0 مختلط گودرزي كورش درس(ت): يك شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس217 فني  
درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس217 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111064_01 مكانيك سيالات 1 3 0 30 23 0 مختلط پورنادري سيد پدرام درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): يك شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.15) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111064_02 مكانيك سيالات 1 3 0 30 11 0 مختلط پورنادري سيد پدرام درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): چهار شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.15) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111065_01 مكانيك سيا لات(2) 3 0 30 8 0 مختلط موسايي امين درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.15) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111067_01 طراحي اجزا 2 3 0 30 27 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111068_01 مقاومت مصالح 2 2 0 35 29 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
امتحان(1401.04.26) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111069_01 انتقال حرارت 1 3 0 30 30 0 مختلط گودرزي كورش درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): چهار شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.26) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111070_01 ديناميك ماشين 3 0 35 23 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ت): دو شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.05.02) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111071_01 آزمايشگاه ديناميك وارتعاشات 1 1 15 12 0 مختلط ضيائي سيما درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: آز ارتعاشات509  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111072_01 ارتعاشات مكانيكي 3 0 30 14 0 مختلط ضيائي سيما درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111074_01 كنترل اتوماتيك 3 0 33 32 0 مختلط رحماني بهروز درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس202 فني  
درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس202 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111077_01 زبان تخصصي 2 0 30 13 0 مختلط مقدس هاجر درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس217 فني  
امتحان(1401.04.25) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111084_01 توربوماشين 3 0 30 16 0 مختلط پورنادري سيد پدرام درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.05.01) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111087_01 سيستمهاي انتقال آب 3 0 30 21 0 مختلط شكاري يونس درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 404 فني  
درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.04.21) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111088_01 طراحي سيستمهاي تبريد وسردخانه 3 0 30 9 0 مختلط گودرزي كورش درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس217 فني  
درس(ت): چهار شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس217 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111090_01 ديناميك گازها 3 0 30 16 0 مختلط موسايي امين درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس202 فني  
درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 111 مهندسي
امتحان(1401.04.28) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111096_01 پروژه تخصصي 3 3 40 5 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111098_01 كارگاه جوشكاري وورقكاري 1 1 15 16 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه جوش604  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111098_02 كارگاه جوشكاري وورقكاري 1 1 13 11 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه جوش604  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111100_01 كارگاه ماشين ابزار وابزارسازي 1 1 20 18 0 مختلط ابراهيمي رضا درس(ع): شنبه 14:00-16:00 مکان: كارگاه ماشين ابزار  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111101_01 كارگاه اتومكانيك 1 1 15 13 0 مختلط گودرزي كورش درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كارگاه اتومكانيك302  
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111166_01 مقاومت مصالح 3 3 0 30 26 0 مختلط زماني نژاد سيد محمد درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس214 فني  
درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.29) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111174_01 مكانيك مواد مركب 3 0 30 18 0 مختلط معتمدي احسان درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني  
درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.05.03) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111182_01 كارآموزي1 0.5 0.5 100 2 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111183_01 كارآموزي2 0.5 0.5 30 1 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111189_01 رباتيك و آزمايشگاه 3 1 30 27 0 مختلط رحماني بهروز درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ع): دو شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.05.04) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111193_01 مقدمه اي بر سيالات محاسباتي 3 0 30 14 0 مختلط شكاري يونس درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس217 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 11:00-13:30