دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114011_01

كارگاه عمومي

1

1

غلامي احسان

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114011_02

كارگاه عمومي

1

1

غلامي احسان

درس(ع): چهار شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114012_01

نقشه كشي مهندسي

1

1

اسكندري حميد

درس(ع): شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114012_02

نقشه كشي مهندسي

1

1

اسكندري حميد

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114013_01

احتمال مهندسي

3

0

مرداني فرد حيدر علي

درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114015_01

زبان تخصصي برق

2

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114015_02

زبان تخصصي برق

2

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114017_01

رياضيات مهندسي

3

0

دسترنج علي اكبر

درس(ت): شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114018_01

آشنايي با مهندسي برق

1

0

دسترنج علي اكبر

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114019_01

مدارهاي الكتريكي 1

3

0

فدائي سيد صادق

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114021_01

الكترومغناطيس

3

0

دسترنج علي اكبر

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114022_01

سيگنالها و سيستمها

3

0

مرادي اردكاني محمد هادي

درس(ت): شنبه 08:00-10:00، درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114027_01

ماشينهاي الكتريكي 2

3

0

جمالي آرند سعادت

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114028_01

اصول سيستمهاي مخابراتي

3

0

يوسفيان فاطمه

درس(ت): شنبه 12:00-13:00، درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114029_01

تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 1

3

0

برناپور مصيب

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:00

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114030_01

سيستمهاي ديجيتال 1

3

0

آريك كمال الدين

درس(ت): شنبه 16:00-18:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114031_01

سيستمهاي ديجيتال 2

3

0

براتي سعيد

درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114033_01

آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1

1

1

جمالي آرند سعادت

درس(ع): شنبه 08:00-10:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114034_01

آزمايشگاه الكترونيك

1

1

فدائي سيد صادق

درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114035_01

آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي

1

1

دسترنج علي اكبر

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114036_01

آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال 1

1

1

غفاري مهرداد

درس(ع): شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114037_01

آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال 2

1

1

حسيني زهرا

درس(ع): پنج شنبه 08:00-10:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114038_01

پروژه كارشناسي

3

3

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114040_01

مدارهاي مخابراتي

3

0

فدائي سيد صادق

درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114042_01

ميدانها و امواج

3

0

آريك كمال الدين

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114044_01

پردازش سيگنالهاي ديجيتال

3

0

فدائي سيد صادق

درس(ت): شنبه 08:00-10:00، درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114046_01

آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

1

1

فدائي سيد صادق

درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114048_01

آزمايشگاه مايكروويو و آنتن

1

1

دسترنج علي اكبر

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114056_01

ماشينهاي الكتريكي 3

3

0

جمالي آرند سعادت

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114059_01

تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 2

3

0

برناپور مصيب

درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00، درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114060_01

حفاظت و رله

3

0

جمالي آرند سعادت

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00، درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114061_01

آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2

1

1

جمالي آرند سعادت

درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114062_01

آزمايشگاه تحليل سيستمهاي قدرت

1

1

برناپور مصيب

درس(ع): شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114067_01

ماشينهاي الكتريكي مخصوص

3

0

جمالي آرند سعادت

درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00، درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114068_01

توليد انرژي الكتريكي

3

0

برناپور مصيب

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114089_01

مباحث ويژه در مخابرات

3

0

دسترنج علي اكبر

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114093_01

محاسبات عددي

2

0

خضوعي نسيم

درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114094_01

برنامه نويسي كامپيوتر

3

0

آريك كمال الدين

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114095_01

مايكروويو 1

3

0

دسترنج علي اكبر

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114096_01

مدارهاي الكتريكي 2

3

0

يوسفيان فاطمه

درس(ت): شنبه 13:00-14:00، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114097_01

الكترونيك 1

3

0

فدائي سيد صادق

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114098_01

الكترونيك 2

3

0

براتي سعيد

درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،

11

فني و مهندسي

14

مهندسي برق

1114099_01

ماشينهاي الكتريكي 1

3

0

برناپور مصيب

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي برق، رشته مهندسي برق،