دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112146_01

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

3

0

فاضلي مهدي

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس202 فني، درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112147_01

آبهاي زيرزميني پيشرفته

3

0

منتصري حسين

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112166_01

سمينار و روش تحقيق

2

0

حاتمي شهاب الدين

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس116 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112167_01

سمينار و روش تحقيق

2

0

علي پور منصورخاني علي

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112168_01

سمينار و روش تحقيق

2

0

فاضلي مهدي

درس(ت): يك شنبه 09:00-12:00 مکان: كلاس116 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112182_01

ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني

3

0

صدقي اصل محمد

درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس401 فني

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112551_01

پايان نامه

6

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112552_01

پايان نامه

6

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112553_01

پايان نامه

6

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112700_01

تئوري الاستيسيته

3

0

روستا علي محمد

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112702_01

رياضيات عالي مهندسي

3

0

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112702_02

رياضيات عالي مهندسي

3

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112706_01

پايداري سازه ها

3

0

هاشمي شمس الدين

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112725_01

طراحي لرزه اي سازه ها

3

0

غلامي محمد

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112734_01

مكانيك خاك پيشرفته

3

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): چهار شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112735_01

مهندسي پي پيشرفته

3

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112745_01

سد هاي خاكي

3

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112751_01

آزمايشگاه مكا نيك خاك پيشرفته

1

1

رابطي مقدم مسعود

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمكانيك خاك


مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112769_01

تحليل سيستم هاي منابع آب 1

3

0

منتصري حسين

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس202 فني، درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _مديريت منابع آب،