دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112006_01

محاسبات عددي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس401 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112006_02

محاسبات عددي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112007_01

آمارواحتمالات مهندسي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112007_02

آمارواحتمالات مهندسي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112300_01

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

2

1

حيدري علي اكبر

درس(ت): شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس402 فني، درس(ع): شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس402 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112300_02

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

2

1

حيدري علي اكبر

درس(ت): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ع): يك شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس401 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112300_03

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

2

1

حيدري علي اكبر

درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ع): دو شنبه 19:00-20:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112301_01

نقشه برداري 1 و عمليات

2

1

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112301_02

نقشه برداري 1 و عمليات

2

1

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112301_03

نقشه برداري 1 و عمليات

2

1

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112302_01

مصالح ساختماني و آزمايشگاه

2

0/5

حيدري علي اكبر

درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ع): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112303_01

تكنولوژي بتن

2

0

علي پور منصورخاني علي

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112304_01

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

1

1

غلامپور محمدرحيم

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمايشگاه بتن50111

فني و مهندسي

12

عمران

1112304_02

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

1

1

غلامپور محمدرحيم

درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: آزمايشگاه بتن50111

فني و مهندسي

12

عمران

1112305_01

طراحي معماري و شهرسازي

2

0

اسكندري حميد

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112306_01

استاتيك

3

0

غلامي محمد

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس405 فني، درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112307_01

ديناميك

3

0

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 112 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112308_01

مقاومت مصالح 1

3

0

حاتمي شهاب الدين

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112308_02

مقاومت مصالح 1

3

0

حاتمي شهاب الدين

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112309_01

تحليل سازه ها 1

3

0

علي پور منصورخاني علي

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس402 فني

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112310_01

تحليل سازه ها 2

3

0

روستا علي محمد

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112311_01

سازه هاي بتن آرمه 1

3

0

هاشمي شمس الدين

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112312_01

سازه هاي بتن آرمه 2

3

0

علي پور منصورخاني علي

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112313_01

پروژه سازه هاي بتن آرمه

1

1

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112314_01

سازه هاي فولادي 1

3

0

غلامي محمد

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران- سازه،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112315_01

سازه هاي فولادي 2

2

0

حاتمي شهاب الدين

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112316_01

پروژه سازه هاي فولادي

1

1

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112317_01

زمين شناسي مهندسي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112317_02

زمين شناسي مهندسي

2

0

زماني لنجاني مهدي

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112318_01

مكانيك خاك

3

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس401 فني، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران _ ژئوتكنيك،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112319_01

آزمايشگاه مكانيك خاك

1

1

رابطي مقدم مسعود

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمكانيك خاك


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112320_01

مهندسي پي

2

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112321_01

مكانيك سيالات

3

0

منتصري حسين

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112322_01

هيدروليك و آزمايشگاه

3

1

فاضلي مهدي

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس402 فني، درس(ع): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 303 آزمايشگاه مكانيك سيالات وآزمايشگاه هيدروليك

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112322_02

هيدروليك و آزمايشگاه

3

1

فاضلي مهدي

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس402 فني، درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 303 آزمايشگاه مكانيك سيالات وآزمايشگاه هيدروليك

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00


11

فني و مهندسي

12

عمران

1112323_01

روش هاي اجراي ساختمان

2

0/5

روستا علي محمد

درس(ت): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس216 فني، درس(ع): يك شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112324_01

راهسازي

2

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112325_01

پروژه راهسازي

1

1

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112326_01

روسازي راه

2

0

رابطي مقدم مسعود

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112327_01

متره و برآورد و پروژه

1

0/5

حيدري علي اكبر

درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس405 فني، درس(ع): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112328_01

كارآموزي

1

1

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112329_01

مهندسي محيط زيست

2

0

فرزين محسن

درس(ت): شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112330_40

اصول مهندسي زلزله و باد

3

0

علي پور منصورخاني علي

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 112 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112371_01

آزمايشگاه مقاومت مصالح

1

1

غلامپور محمدرحيم

درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمقاومت مصالح50811

فني و مهندسي

12

عمران

1112371_02

آزمايشگاه مقاومت مصالح

1

1

غلامپور محمدرحيم

درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمقاومت مصالح508


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112372_01

تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه

2

1

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ع): شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112400_01

مهندسي آب و فاضلاب و پروژه

3

1

منتصري حسين

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني، درس(ع): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس201 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112402_01

آب هاي زير زميني

3

0

منتصري حسين

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112405_01

هيدرولوژي مهندسي

2

0

منتصري حسين

درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112455_01

روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان

2

0

صيادپور سي سخت هادي

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112500_01

مقررات ملي ساختمان

2

0

غلامي محمد

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس405 فني

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112506_01

زبان تخصصي

2

0

هاشمي شمس الدين

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس211 فني

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112509_01

كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران

2

0

غلامي محمد

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،

11

فني و مهندسي

12

عمران

1112513_01

اقتصاد مهندسي

2

0

كرمي آيت اله

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس401 فني

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران، ،
مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي عمران، رشته مهندسي عمران -عمران،