سید پدرام پورنادری

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5171-3100-074

پست الکترونیک: sp_pournaderi@yahoo.com

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - جریان چند فازی - جریان نانو سیال

<#f:2275/>