محمد حسین بازیار

دکترای عمران - ژئو تکنیک

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5119-3100-074

پست الکترونیک: mhbazyar@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - اندرکنش خاک و سازه - روشهای عددی در ژئوتکنیک - روش المان محدود با مرز مقیاس شده - تثبیت خاک - ریز پهنه بندب لرزه ای - پهنه بندی زمین لغزش و روانگرایی

<#f:2275/>