Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

دریافت فایل PDF  راهنمای تهیه مقاله و فرم تعهد نویسندگان از طریق لینک انتهای صفحه امکان پذیر است.

راهنمای تهیه مقاله برای نشریه تولید گیاهان روغنی

نشریه تولید گیاهان روغنی، مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های تخصصی شامل موضوعات مرتبط با تولید گیاهان روغنی (زراعت، اکولوژی، علف‌های هرز و فیزیولوژی) با تأکید بر عملکرد در سطح مزرعه را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند، با رعایت نکات زیر به چاپ می رساند:

الف- شریط کلی:

1- مقاله مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله قبلا یا به طور همزمان (تا اعلام نظرنهایی این مجله ) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارا ئه شده در کنگره ها ، سمپوزیوم ها ، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

3- هر مقاله حداکثر باید در 15 صفحه ( قطع A4) تنظیم شده باشده باشد.

4- مقاله باید بدون به کار بردن واژه‌های انگلیسی در متن تایپ شود و معادل واژه‌‌های انگلیسی در پانویس آورده شود.

5- به منظور بهبود کیفیّت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می‌شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

6- مسئولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسندگان است و باید فرم تعهدنامه مقاله به امضاء تمامی نویسندگان (مبنی بر اطلاع از وضعیت مقاله برای چاپ در مجله )، رسیده باشد.

7- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

8- نویسنده مسئول مقاله باید نام و نام خانوادگی و اطلاعات تماس 3 نفر داور را در انتهای فرم تعهد نامه پیشنهاد و فایل آن را به همراه فایل مقاله به ایمیل مجله ارسال نماید.

9- فرمت و قلم‌های مورد استفاده در مقالات مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.

ب- مشخصات بخش های مختلف مقالات:

1- برگ شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده ( نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترنیکی نویسنده عهده دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.

2- عنوان مقاله: حداکثر در 15 یا 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

3- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در 250 کلمه، به صورت تک ستونه، که حاوی بیان مسئله، هدف‌های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج کلی پژوهش آن مقاله (پژوهش ) باشد.

4- واژه‌های کلیدی: واژه‌های مهم فارسی مقاله، که در عنوان تکرار نشده باشد، در ابتدای مقاله و پس از چکیده حداکثر در 7 کلمه به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر گردد.

5- متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله به صورت دو ستونه نوشته شود و تا قسمت منابع ادامه یابد.

6- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و در پاراگراف انتهای مقدمه هدف تحقیق می‌باشد.

7- مواد و روش‌ها: شامل شرح کامل مواد، روش‌ها، وسایل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و ماخذ آنها کافی است.

8- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات علت و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصله و بحث‌های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد. از تکرار نتایج به صورت چند گانه (شکل ، جدول و غیره..) خودداری گردد. برای ارجاع به تصویر، عکس و نمودار از واژه شکل استفاده شود.

الف – عنوان جداول در بالا و عنوان شکلها در پایین آن درج گردد و با ذکر شماره در متن ارجاع داده شوند.

ب عکس‌ها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و به همراه جداول در اولین محل ممکن در متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

پ – عناوین و مطالب عکس‌ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکل‌های ترسیمی به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای متداول تحت ویندوز و به صورت فارسی تهیه شده باشند و به صورت اسکن شده نباشند.

ت – نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه گیری واقع شوند.

9- سپاسگزاری: از تامین کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری شود (حد اکثر 4 سطر یا 40 کلمه).

10- منابع مورد استفاده در متن: شامل کتاب ها، مقاله‌ها و سایر منابع معتبر علمی که مورد استفاده نویسنده قرار گرفته‌اند باشد.

الف – ارجاع به منابع ترجیحا در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (ریچارد، 1993) یا (کوچکی، 1388). سپس معادل انگلیسی ریچارد در پانویس بیاید. اگر لازم است چند منبع به دنبال هم بیاید باید به صورت (ریچارد، 1993؛ کوچکی، 1388؛ حسینی، 1389) نوشته شود. اگر لازم باشد نام افراد در شروع جمله بیاید، به صورت حسینی (1389) یا ادوارد (2008) باشد و بعد معادل انگلیسی ادوارد در پانویس بیاید.

ب – چنانچه منبع مورد استفاده به وسیله دو نفر نوشته شده باشد در متن مقاله نام خانوادگی هر دو آنها به ترتیب اولویت نوشته شود. در صورتی که منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد نام نگارنده اول همراه با کلمه " و همکاران" بیاید.

11- منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایان نامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیر قابل دسترس و منابع غیر علمی مانند درس نامه، جزوه، مذاکرات شخصی و غیره استفاده نشود.

فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای (فارسی و انگلیسی بر حسب مورد) نام نویسنده برابر روش به کار رفته در این راهنما تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده می‌شوند.

          

نمونه هایی از منبع نویسی :

حمیدی، آ. و دباغ محمدی نسب، ع. 1379. بررسی اثرات تراکم بوته بر کارایی مصرف نازنینایی نیتروژن در دو هیبرید ذرت. مجله دانش کشاورزی، 1 (4) : 58-42.

رنجبر، غ.، کریمی، م. و خواجه پور، م. 1367. اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا. مجله علوم کشاورزی ایران، 19 (1و2) : 35- 29.

Hamsd, I. 1994. A practical model and met population dynamics. Journal of Animal Ecology, 63: 151- 162.

Molan, P.C., Smith, I.M., and Reid, G.M. 1988. A comparison of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of Apicultural Research, 27(4): 252 – 256.

Whith, J.W. 1975. Composition of honey. In Crane, E. (ed), Honey: A comprehensive survey. Heinemann, London, UK. pp: 157- 206.

نحوه نوشتن منابع تار نمایی ( اینترنتی ) :

Food and Drug Administration 2001. Revised Preventive Measures for blood products. Available in: http//:WWW.Fda.gov./ohrms/dokets/ac/01/briefing/ 3817b1. html. (accessed may 2007 ).

                                                                                                                             

12 -  چکیده انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی ترجمه‌ی محتوای چکیده فارسی باشد. تاریخ‌های فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی تبدیل شوند.

 

                                                                                                                       

فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله برای نشریه تولید گیاهان روغنی

مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 یا  2003 و به صورت دو ستونه، اندازه کاغذ (21 7/29) سانتیمتر (قطع A4) با رعایت نکات زیر تهیه شود:

 

الف-حاشیه ها :                                                                       ب- فاصله ها :

سمت راست                        3 سانتی متر                                           فاصله دو ستون                    25/1  سانتی متر

سمت چپ                          5/2 سانتی متر                                          فاصله سطرها                     1 سانتی متر

بالا                                   3 سانتی متر                                           تو رفتگی برای متن               5/0 سانتی متر

پایین                                 5/2 سانتی متر

 

ج- نوع و اندازه قلم ها :

عنوان فارسی مقاله                                                   14 B نازنین پر رنگ

عنوان انگلیسی مقاله                                                12 Times New Roman

اسامی فارسی نویسندگان                                           11B نازنین

عناوین فرعی متن فارسی و کلید واژه ها                        12B نازنین پر رنگ

چکیده فارسی                                                        12B نازنین پر رنگ

متن انگلیسی و منابع                                                12 Times New Roman

کلید واژه های انگلیسی                                             12(Bold/Italic) Times New Roman

متن فارسی و منابع                                                   12 Bنازنین

پاورقی فارسی                                                       10 B نازنین

پاورقی انگلیسی                                                   10Times New Roman

مندرجات جداول و شکل‌ها                                    10 B نازنین

 

نحوه ارسال مقاله

تقاضای بررسی مقاله توسط نویسنده مسئول مقاله به همراه فایل مقاله، تعهدنامه و فایل‌های ضمیمه (عکس، شکل و جدول) به پست الکترونیک مجله ارسال گردد.

Email: jopp@yu.ac.ir

نشانی: یاسوج، دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزی دفتر نشریه تولید گیاهان روغنی

کد پستی  74831-75918

تلفن مستقیم و دور نگار :2224840 (0741)

 

   دانلود : taahod.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : راهنمای_تهیه_مقاله_تولید_گیاهان_روغنی.pdf           حجم فایل 135 KB