Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

سوابق آموزشی و پژوهشی (رزومه) دکتر حمیدرضا اولیایی

تاریخ به روز آوری- مهر 94

نام: حمیدرضا اولیائی

متولد: شیراز            سال تولد: 1349   متاهل دارای دو فرزند

عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

تاریخ استخدام:  1/12/84                  

تاریخ ارتقاء به دانشیاری: 28/3/92                           

وضعیت استخدام: رسمی قطعی

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی: رشته خاکشناسی سال 1372 (دانشگاه شیراز)

-کارشناسی ارشد: خاکشناسی سال 1377 (دانشگاه شیراز)

عنوان پایان نامه: مطالعه فیزیکوشیمیائی، رده بندی و کانی شناسی خاک های دو منطقه جنگلی با اقلیم های متفاوت در استان فارس.

 

- دکتری: خاکشناسی. سال 1384 (دانشگاه شیراز)، (فرصت مطالعاتی به مدت 8 ماه در Land Resource Departmentدانشگاه  Guelphکانادا.

- عنوان رساله: کانی شناسی، میکرومورفولوژی و تکامل خاک­های مناطق مختلف اقليمي استان کهگیلویه و بویراحمد.

استاد راهنما: دکتر سید علی ابطحی،    اساتید مشاور: مرحوم دکتر نجفعلی کریمیان و دکتر مجید باقرنژاد

 

- سوابق آموزشی:

 تدریس دروس خاکشناسی عمومی، حاصلخیزی خاک، آزمایشگاه خاکشناسی،  هوا و اقلیم شناسی، خاک های شور و سديمي، پیدایش و رده بندی خاک تکمیلی، کانی­های رسی، میکرومورفولوژی خاک، بلورشناسی نوری، حفاظت خاک پیشرفته، خاکشناسی جنگل، ارزیابی اراضی، سمینار و مسئله مخصوص ارشد، آشنائی با کامپیوتر و مشاوره پروژه­های دانشجوئی.

 

برخی سوابق پژوهشی:

مقالات علمی- پژوهشی:

1- Owliaie, H.R., A. Abtahi and R.J. Heck 2006a. Pedogenesis and clay mineralogical investigation of soils formed on gypsiferous and calcareous materials, on a transect, Southwestern Iran. Geoderma,  134: 62-81.

 

2-Owliaie, H.R., R.J. Heck, and A. Abtahi 2006b. The magnetic susceptibility of soils in Kohgilouye, Iran. Canadian J. Soil Science, 86: 97-107.

 

3- Khormali, F., A. Abtahi, and H.R. Owliaie. 2005. Late Mesozoic-Cenozoic clay minertal succession of Southern Iran and their palaeoclimatic implication. "Clay Minerals, 40:191-203.

 

4- Rajaie, M., A. K. Ejraie, H. R.Owliaie and A.R. Tavakoli. 2009. Effect of zinc and boron interaction on growth and mineral composition of lemon seedlings in a calcareous soil. International J. of Plant Production, 3(1): 1-11.

 

5-  اولیائی، حمیدرضا، ا.ادهمی، س. جعفری، م. رجائی و ر.قاسمی فسائی. 1388. توزیع پذیرفتاری مغناطیسی در ارتباط با ترکیبات آهن در برخی از خاک های انتخابی استان فارس. مجله پژوهشهای خاک. شماره 23 جلد 2  صفحات 204-191

 

6- Najafi Ghiri,M., A. Abtahi, N. Karimian, H.R. Owliaie and F. Khormali. 2010. Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil Taxonomy in calcareous soils of southern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science. 57(4): 343-363.

 

7- Najafi Ghiri,M., A. Abtahi, H.R. Owliaie and F. Jaberian. 2010. Relationship between soil potassium forms and mineralogy in highly calcareous soils of southern Iran. Australian J. of Basic and Applied Science. 4(3): 434-441.

 

 

8- اوليائي، ح.، ا. ادهمی، ک. اجرائی، م. نجفی و م. رجائی. 1389. مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاک های اکوئیک و غیر اکوئیک استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 46، صفحات 148 تا 159.

 

9- اولیایی، ح.، ا. ادهمی، ه. فرجی و پ فیاض. 1390. اثرات درخت بلوط ایرانی بر برخی خصوصیات خاک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک. جلد 56.صفحات193-208.

 

10- Owliaie, H. R. 2012. Micromorphology of calcitic features in calcareous soils of Kohgilouye Province, Southwestern Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. 14: 225- 239.

 

11- فرجی، ه.، ث. قلی­زاده، ح. اولیایی و م. عظیمی گندمانی. 1389. تاثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیا چیتی در یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله پژوهش­های حبوبات ایران.جلد اول، صفحات 50-43.

 

12- Najafi Ghiri, M.  A. Abtahi, H. R. Owliaie,  S. Hashemi and  H. Koohkan. 2011. Factors affecting potassium pools distribution in calcareous soils of southern Iran. Arid Land Research and Management.  25:313-327.   

 

13- اوليائي، حميدرضا، ابراهيم ادهمي، محمدرضا چاكرحسيني، مجيد رجائي و علي كسرائيان. 1387. ارزيابي منشاء پذيرفتاري مغناطيسي با استفاده از تيمار CBDو تصاویر ميكرو كت اسكن در برخي خاك هاي استان فارس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 46. صفحات 773 تا 789.

 

14- اولیایی، ح. ر. 1391. مطالعه­ی ژنتیکی و میکرومورفولوژیکی خاک­های یک کاتنا در منطقه­ی یاسوج. مجله­ی آب و خاک. (2)26. 427-439.

 

15- فرجی، گودرزی، اولیایی و عظیمی گندمانی. 1391. -. ارزیابی عملکرد چند رقم گندم نسبت به تاریخ کشت

. مجله تولیدات گیاهی. 35(4): 29-42.

16- اولیایی و نجفی. 1392. بررسی اثرات کشت طولانی­مدت برنج بر برخی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و کانی­شناسی رس  خاک در منطقه­ی یاسوج. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک. 65: 39-48.

17- فریدونی، فرجی، اولیایی و ادهمی. 1391. برهمکنش پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر ویژگی های شیمیایی خاک در کشت ذرت شیرین. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک. جلد 60: 235-225..

18- زارع، ادهمی، اولیایی و رمضان­پور. 1391. اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد، ویژگی­های کمی و کیفی میوه و ترکیب معدنی برگ انار. مجله­ی علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 189-198.

19- اولیایی. 1391. مطالعه­ی شکل­های شیمیایی آهن و منگنز درخاک یک کاتنا در منطقه­ی یاسوج. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک. 62: 226-217..

20- روستایی، خ.، م. موحدی، ,. خادم و ح.ر. اولیایی. 1391. اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی. مجله به زراعی کشاورزی. 14(1): 42-33.

21- چاکرحسینی، م.، ر. محتشمی و ح. اولیایی. 1388. بررسی اثرات منبع، میزان و روش مصرف روی بر صفات کمی و کیفی برنج چرام 1. مجله پژوهش در کشاورزی، 5 (1) : 45-33.

22- Adhami. E., H.R. Owliaie, R. Molavi., M. Rezaie and M. Esfandbod. 2013. Effect of soil properties on phosphorous in subtropical soils of Iran. J. Soil Sci. and Plant Nutrition. 13(1): 11-22.

23- فریدونی، م.ج.، ه. فرجی و ح.ر. اولیایی. 1392. تاثير پساب تصفیه شده­ شهری و نيتروژن بر عملکرد و کيفيت دانه­ي ذرت شيرين و برخي از خصوصيات  خاكدر منطقه یاسوج. دانش آب و خاک. جلد 23 (3) صفحات 43-56.  

24- نجفی، م. و ح. ر. اولیایی. 1392. تاثیر افزودن ورمی کمپوست و زئولیت بر تغییر شکل­های پتاسیم در خاک­های آهکی استان فارس. علوم آب و خاک. پذیرش.

25- اولیایی، حیدرماه، ادهمی و نجفی­قیری. 1393. سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با کانی­شناسی رسبرخی از خاک­های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک. 68 (2): 109-99.  

26- اولیایی و رضایی. 1393. مطالعه اثر پستی و بلندی و کاربری بر پیدایش، شکل­های شیمیایی آهن و منگنز و کانی­شناسی رس خاک­های دشت غربی یاسوج. مجله پژوهش های حفاظت خاک. 21(2): 129-109.

27- هاشمی، باقرنژاد، اولیایی و نجفی. 1392. مطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک بر میکرومورفولوژی پدیده­های گچی در خاکهای استان فارس.مجله پژوهش های حفاظت خاک.21(2): 83-59 

28-  فریدونی، م.ج.، ه. فرجی و ح.ر. اولیایی 1392. بررسی استفاده از پساب تصفيه شدهي شهري و نيتروژن بر عملکرد و توليد علوفه‌ي ذرت‌ شيرين. مجله تولیدات گیاهی. (پذیرش)

29- Adhami, E., H.R. Owliaie, R. Molavi an N. Karimian. 2013. Distribution of Inorganic Phosphorus fractions in some Soil Profiles of Zagros Forest of Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 13(1), 11-21.

30- قبادی، جهان بین، اولیایی، مطلبی فرد و پرویزی. 1392. تاثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفر در  سیب زمینی. دانش آب و خاک. جلد 22(3) صفحات 125-138.    

31- Owliaie, H.R. 2014. Soil Genesis along a Catena in Southwestern Iran: A Micromorphological Approach. Archives of Agronomy and Soil Science, 60 (4) 471-486.

32- اولیایی، ح.ر. و نجفی، م.. 1393. مطالعه­ی اثر پستی و بلندی و کاربری اراضی بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک، مطالعه موردی: دشت مادوان، استان کهگیلویه. مجله علوم آب وخاك. جلد 70 (4): 169-159.

33-  اولیایی، ح.ر. 1392. مقایسه چهار روش متداول برای اندازه گیری کربنات کلسیم معادل در برخی خاک های استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله مدیریت خاک0 2:22-13.

34- Owliaie, H.R. 2014. A magnetic investigation along a NE-SW transect of the Yasouj Plain, Southwestern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(7): 1015-1024.

35- فریدونی، م.ج.، ه. فرجی و ح.ر. اولیایی 1392. تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت شیرین. مجله پژوهش های آب. 27: 501-488  

 

36- اولیاییو شریفی. 1393 اثر ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات شیمیایی پساب غنی شده با کادمیم خروجی از ستون های خاک. مجله پژوهش های حفاظت خاک و آب. مقاله علمی کوتاه، 21: 296-287.

 

37- اولیایی، کشاورزی و ادهمی. 1393. مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی­شناسی خاک­های شالیزاری منطقه نورآباد ممسنی و اراضی بکر مجاور (استان فارس). مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. 4(4): 125- 105.

38- ادهمی، اولیایی و مولوی. 1392 . اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎكﻫﺎي ﺑﻪﺷﺪت آﻫﮑﯽ. مدیریت خاک و تولید پایدار. 2: 113-95. 

 

39- E Adhami, S Hossieni and H. R. Owliaie. 2014. Forms of Phosphorus of vermicompost produced from leaf compost and sheep dung enriched with rock phosphate. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 3:68-73.

40- Abbaslou, H; Abtahi, A; Peinado Francisco Jose Martin; Owliaie, H.  Khormali, F. 2013.  Mineralogy and Characteristics of Soils Developed on Persian Gulf and Oman Sea Basin, Southern Iran: Implications for Soil Evolution in Relation to Sedimentary Parent Material. Soil science An Interdisciplinary Approach to Soil Research, 178(10): 568-584.

41- اولیایی و شریفی. 1393. تاثیر سطوح ورمی­کمپوست بر قابلیت آبشوئی سرب و کادمیم در  ستون­های خاک. مجله پژوهش های خاک. 28: 542-531.

42- صدری، ن.، ح.ر. اولیایی؛ ا. ادهمی و م. نجفی قیری. 1394. ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با کانی های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس. نشریه آب و خاک. پذیرش.

43- جهانگیرزاده، نجیبه، ادهمی، نقی ها و اولیایی. 1394. تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ­های حل­کننده فسفر در طی زمان. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. پذیرش

44- ذریه، ادهمی، اولیایی 1394. جداسازی و شناسایی گونه­های قارچ­حل­کننده فسفر از خاک­های جنگلی اطراف کوه سپیدلار به روش (ITS-PCR  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی . پذیرش.

45- شاکری، سیروس، علی ابطحی، مجید باقرنژاد، نجفعلی کریمیان و حمیدرضا اولیایی. 1394. پتاسیم. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. پذیرش

46- صفری، دلاور، اسفندیارپور، صالحی و اولیایی.1394. ارزیابی فلزات سنگین در منطقه شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. پذیرش.

47- صفری، دلاور، اسفندیارپور و اولیایی.1394. تهیهنقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. پذیرش.

48-Yaser Safari, Mohammad-Amir Delavar, Chaosheng Zhang, Isa Esfandiarpour-Boroujeni, Hamid-Reza Owliaie. 2015. The influences of selected soil properties on Pb availability and its transfer to wheat (Triticum aestivum L.) in a polluted calcareous soil. Environmental Monitoring and Assessment.(under press)

 

 

كنفرانس­هاي بین­المللی:

 1- Owliaie, H.R., R.J. Heck and A. Abtahi. 2006. Distribution of magnetic susceptibility in Kohgilouye Boyerahmad soils, southwestern Iran. Proceeding of 18th World Congress of Soil Science. Philadelphia, Pennsylvania. USA.

 

 2- Owliaie, H.R., A. Abtahi, F. Khormali and M. Baghernejad. 2006. Origin and distribution of clay minerals of semiarid soils of Kohgilouye Boyerahmad province, southwestern Iran. Proceeding of 18th World Congress of Soil Science. Philadelphia, Pennsylvania. USA.

 

 3- Owliaie, H. R., A. Abtahi, M. Baghernejad and E. Adhami. 2008. Micromorphology of calcitic features in calcareous soils of Kohgilouye Province, Southwestern Iran. Proceeding of 13th World Conference on Soil Micromorphology. Chengdu, Sichuan, China.

 

 4- Owliaie, H. R., A. Abtahi, M. Baghernejad and E. Adhami. 2008. Micromorphology of Gypsum in Some Soils from Kohgilouye, Southwestern Iran. Proceeding of 13th World Conference on Soil Micromorphology. Chengdu, Sichuan, China.

 

 5- Owliaie, H. R., and E. Adhami. 2009. Palygorskite distribution in relation to climate and parent material in soils of Kohgilouye, Iran. 14th International Clay Conference, Italy.

 

 6- Kasraian, A. and H. R. Owliaie. 2009. Clay Mineral distribution in the sedimentary rocks of Kohgilouye, Iran. 14th International Clay Conference, Italy.

 

 7- Owliaie, H.R. 2010. Effect of Soil Drainage on Magnetic Susceptibility and Iron Compounds of Soils of Fars Province, Southern Iran. European Geology Union, Austria, Vienna. 

 

 8- Owliaie, H.R. 2010. Effect of Oak (Quercus brantii Lindl.) Canopy on Soil Properties of Zagros Forests, Southwestern Iran (Case Study: Yasouj Region). European Geology Union, Austria, Vienna. 

 

 9- Owliaie, H.R. 2010. Physical and chemical properties of soils under some wild Pistachio (Pistacia atlantica Desf) canopies in a semiarid ecosystem,  southwestern Iran. European Geology Union, Austria, Vienna

 

10- Owliaie, H.R. 2010. Effect of Persian Oak (Quercus brantii.) Canopy Cover on Some Soil Properties in Forests of Kohgilouye Province. 1ST International Conference of Soils and Roots Engineering Relationship. (Landconn, 1005), Ardebil, Iran.

 

11- Owliaie, H.R. and M. Dehghani. 2011. Effects of treated urban wastewater on heavy metal uptake by corn in a calcareous soil of Fars Province, southern Iran. 11th international Conference on Geobiochemistry of trace elements, Florence, Italy.

 

 

12- Owliaie, H.R. 2011. Effect of superabsorbent polymer (A-200) application on yield and yield components of  barley under drought stress conditions. 46th Croatian & 6 International Symposium on Agriculture, Croatia.

13-Owliaie, H. 2012. Effect of drainage condition and topography on micromorphological characteristics of soils of Boyerahmad plain, Southern Iran. The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" 15 -İzmir-Turkey.

14- Owliaie, H.R. and A. Sharifi. 2014. Changes in chemical properties of municipal waste water enriched with Pb and Cd through soil columns with different levels of vermicompost.Green Infrastructure and sustainable societies. 8-10 May. Izmir University, Izmir, Turkey. 3679

15- Owliaie, H.R. and E. Adhami. 2015. Effect of vermicompost on Pb and Cd adsorption by a calcareous soil. International conference of Agriculture and Environment. Bangkok, Thailand.

 

 

 

 

كنفرانس­هاي داخلي:

1- اوليائي، ح. و ع. ابطحي. 1٣٧٨ . مقايسه خصوصيات ژنتيكي، مورفولوژيكي، فيزيكوشيميائي كاني شناسي و طبقه بندي خاك هاي دو منطقه جنگلي با اقليم­هاي متفاوت در استان فارس. خلاصه مقالات ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه مشهد. صفحات ٦٦ - ٦٧.

 

2- اوليائي، ح. و ع. ابطحي. ١٣٧٨. مطالعه و بررسي خصوصيات ژنتيكي، مورفولوژيكي،فيزيكوشيميائي كاني شناسي و طبقه بندي خاك هاي  منطقه پيراشكفت ممسني در شمال غرب استان فارس. خلاصه مقالات ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه مشهد. صفحات 362-363.

 

3- اوليائي، ح. و ع. ابطحي. 1٣80. مطالعه اثر پستي و بلندي و مواد مادري در تشكيل و تكامل خاك هاي منطقه دشتك بزرگ در شمال غرب استان فارس. خلاصه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه شهركرد. صفحات 158-159.

 

4- اوليائي ، ح.، ع. ابطحي. 1382. كاني شناسي رس برخي خاك هاي استان كهگيلويه و بوير احمد. خلاصه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه رشت. صفحات 106-107.

 

5- اوليائي ، ح.، ع. ابطحي و ر. ج، هك. 1384. بررسي منشا، و اثرات تيمار هاي حرارتي بر قابليت مغناطيسي خاك هاي استان كهگيلويه و بوير احمد. خلاصه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 346-347.

 

6- اوليائي ، حميدرضا ، علي ابطحي و ريچارد، ج، هك. 1384. نقش فرايندهاي پدوژنيكي در توزيع قابليت مغناطيسي خاك هاي استان كهگيلويه و بوير احمد. خلاصه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 347-348.

 

7- دهقانی، م. و ح. اوليائي. 1385. تشخیص و جداسازی باکتری های تجزیه کنندۀ علف کش آترازین در برخی از خاک های آهکی مزارع ذرت استان فارس. مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست، توسعه پایدار. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران.

 

8- دهقانی، م. و ح. اوليائي. 1385. مطالعه موردی پیرامون رفتار های جذبی و واجذبی آترازین در خاک یک مزرعه ذرت در استان فارس. خلاصه مقالات همایش خاک، محیط زیست، توسعه پایدار. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران.

 

9- اوليائي ، ح.، ع. ابطحي و ا. ادهمي. 1٣86. منشاء و پراکنش کانی های رسی در خاک های مناطق مختلف  اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 200-201.

 

10- اوليائي ، حميدرضا ، علي ابطحي و ابراهيم ادهمي. 1٣86. میکرومورفولوژی افق آرجیلیک در تعدادی از خاک های آهکی و گچی استان کُهگیلویه و بویراحمد. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 302-303.

 

11- اوليائي ، ح.، ع. ابطحي و ا. ادهمي. 1٣86. میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 304-305.

 

12- نجفي، م.، ع. ابطحي و ح. اوليائي. 1386. تفاوت در شكلهای مختلف پتاسیم بین خاكهای مختلف استان كهگیلویه و بویراحمد. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 345-346.

 

13- ادهمی، ا. م. مفتون، ع. رونقی و ح. اوليائي.1386. سینتیك غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه خاكهای آهكی. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 1421-1422.

 

14- ادهمی، ا. م. مفتون، ع. رونقی و ح. اوليائي.1386. واجذب فسفر از برخی خاكهای آهکی در شرایط اکسایش و کاهش و ارتباط آن با خصوصیات خاک. مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تهران. صفحات 1425-1426.

 

15- اوليائي، ح.، ا. ادهمي و م. نجفی. 1٣88. بررسیاثرحرارتدهیمتوالیبرپذیرفتاريمغناطیسیخاكهايبارژیمرطوبتی اکوئیکوغیراکوئیک. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات.

 

16- اوليائي، ح.، ا. ادهمي و م. نجفی. 1٣88. مطالعهتأثیرشرایطآّبگرفتگیبرپذیرفتاريمغناطیسیبرخیخاكهايجنوب ایران.مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات

 

17- اوليائي، ح.، ا. ادهمي و ه. فرجی. 1٣88. مطالعهمیکرومورفولوژيوکانیشناسیرسخاكهايدشتآبریگون،استان کهگیلویهوبویراحمد.مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات

 

18- ادهمی، ا.، اولیایی، ح. و  ر. مولوی. 1388. اثر گوگرد بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آهکی. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 1089-1088.

 

19- ادهمی، ا.، اولیایی، ح. و ر. مولوی. 1388. اثر اسید استیک بر فسفر بومی خاکها و بازیابی فسفر افزوده شده به سه خاک آهکی.مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 2302-2301.

 

20- راشته، س.، م. محمدي، ه. فرجي، ن. حيدرپور و ح. اوليايي. 1388. مقایسه روشهای مختلف خاکورزي و تهيه بستر بذر بر روي خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم ديم در شهرستان گچساران. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات

 

21- ابطحيان، ط.، ه. فرجي ، ع. كاظميني و ح. اوليايي. 1388. اثر سطوح مختلف كود نيتروژن، تراكم بوته و كنترل علف هاي هرز بر عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 1116-1115.

 

22- فرجي، ه. ح. انجام و ح. اولیایی. 1388. تاثیر كود بيولوژيك نيتروكسين بر عملکرد و اجزاء عملکرد2 رقم برنج در منطقه ياسوج. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات76-75.

 

24- نجفی قیری، م.، ع. ابطحی، ف. جابریان و ح. اولیایی. 1388. سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک های آهکی جنوب غرب ایران. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 2147-2146.

 

25- جابریان، ف. ع. ابطحی، نجفی قیری، م. و ح. اولیایی. 1388. ارتباط بین شکل های پتاسیم خاک و مینرالوژی در خاک های استان کهگیلویه و بویداحمد. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 2144-2143.

 

26- رونقی، ع. ادهمی، ا. و ح. اولیایی. 1388. اثر رژیم رطوبتی بر بازیابی فسفر افزوده شده به خاک های آهکی در شکل های مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک ها. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان. صفحات 2304-2303.

 

27- کسرائیان، علی، حمیدرضا اولیائی ، هادی عبدالعظیمی.1386. عوامل مؤثر بر گیاه پالائی کادمیوم از  خاک های آلوده. همایش کاربرد فن آوری های نوین در کشاورزی. دانشگاه ازاد اسلامی شیراز. 242-232.

 

28- کسرائیان، ع. و ح. اولیائی. 1386. گوگرد، آلودگی و کشاورزی. همایش منطقه ای صنایع پلیمر و نفت. دانشگاه ازاد اسلامی شیراز.

 

29- اولیایی، ح. و ع. کسراییان. کاربرد مغناطیس سنجی در مطالعات پیدایش و تکامل خاک ها و رسوبات زمین شناسی. 1387. دومین همایش منطقه ای کاربرد فن آوری های نوین در علوم کشاورزی. دانشگاه ازاد اسلامی شیراز.

 

30- اولیایی، ح.، ع.کسراییان و ه. فرجی. اثرات کاربرد هیدروژل های سوپرجاذب در کاهش شرایط تنش خشکی در گیاهان. 1387. دومین همایش منطقه ای کاربرد فن آوری های نوین در علوم کشاورزی. دانشگاه ازاد اسلامی شیراز.

 

31- اوليائي، ح.، ا. ادهمي و ه. فرجی. 1٣88.بررسی کاربرد دو نوع سوپرجاذب بر رشد و برخی شاخص های کیفی گیاه سورگوم در شرایط تنش خشکی. اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم كشاورزي، دانشگاه بيرجند.

 

32- قبادی، جهان­بین، پرویزی، مطلبی­فرد و اولیایی 1389. تاثیر کود بیولوژیک فسفر بر عملکرد و جذب فسفر در سیب زمینی و اسیدیته خاک. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره زراعت ايران. دانشگاه شهید بهشتی.

 

33- فریدونی، فرجی، اولیایی، صالحی، ادهمی. 1389. واکنش عملکرد بلال و اجزای عملکرد ذرت شیرین به پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن در منطقه یاسوج. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره زراعت ايران. دانشگاه شهید بهشتی.

 

34- فریدونی، فرجی، اولیایی، صالحی، ادهمی. 1389. اثر پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد علوفه و برخی از صفات مورفولوژیک ذرت شیرین در منطقه یاسوج. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره زراعت ايران. دانشگاه شهید بهشتی.

 

35- روستایی، موحدی، خادم و اولیایی. 1389 تاثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود آلی بر خواص کیفی و عملکرد دانه سویا تحت آبیاری محدود. مجموعه مقالات یازدهمين كنگره زراعت ايران. دانشگاه شهید بهشتی.

 

36- فریدونی، فرجی، اولیایی، صالحی، ادهمی. 1389. استفاده از پساب تصفیه شده شهر یاسوج در تولید ذرت شیرین. همایش ملی جایگاه آبهای بازیافتی. دانشگاه مشهد.

 

37- فریدونی، فرجی، اولیایی، صالحی، ادهمی. 1389.پتانسیل استفاده از پساب تصفیه شده شهر یاسوج در محصولات کشاورزی. همایش ملی جایگاه آبهای بازیافتی. دانشگاه مشهد.

 

38- شاکری، س.، ع. یزدان­پناه و ح. اولیایی. ارزیابی تناسب اراضی تحت کشت محصولات عمده منطقه برم الوان استان کهگیلویه برای بهبود مدیریت منابع آب و خاک. 1389. همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه اهواز.

 

39- اولیایی. 1390. مطالعه میکرومورفولوژیکی اکسیدهای آهن و منگنز در خاکهای استان کهگیلویه. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز

 

40- شاکری و اولیایی. 1390. بررسی اثر توپوگرافی در تشکیل خاکهای منطقه ایزدخواست. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز

 

41- شجاعی، ادهمی و اولیایی1390. . تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت خاک در استان کهگیلویه. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

41-زارع، ادهمی، اولیایی و رمضانیان. 1390. تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر کیفیت میوه و برگ انار. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

41-  زارع، ادهمی، اولیایی و رمضانیان. 1390. تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد وخصوصیات کمی میوه انار. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

44- حیدرماه، اولیایی، ادهمی ونجفی. 1390.سینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاکهای استان کهگیلویه. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

54-روستایی، موحدی، خادم، اولیایی و خادم. 1390.بهینه سازی مصرف آب با مصرف سوپرجاذب و کود آلی در تولید دانه های روغنی . مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

46- مولوی، ادهمی و اولیایی. 1390.نقش اکسیدهای آهن در خصوصیات جذب فسفر در برخی خاکهای استان کهگیلویه . مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

47- ادهمی، زارع، اولیایی و مولوی. 1390. اثر تیمار دمایی بر خصوصیات جذب سطحی فسفر در پنج نمونه خاک آهکی استان کهگیلویه. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

48- فریدونی، فرجی، اولیایی و ادهمی. 1390. تاثیر پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر عملکرد علوفه و کیفیت علوفه ذرت شیرین. مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

49- شجاعی، ادهمی و اولیایی1390. تاثیر کاربری اراضی بر شکلهای مختلف فسفر معدنی در برخی خاکهای استان کهگیلویه.مجموعه مقالات دوازدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه تبریز.

 

50- آگاه، اولیایی و ادهمی. 1390 مطالعه کانی‌شناسی رس خاک‌های دشت کاکان و رستاق در استان‌های کهگیلویه و فارس با اقلیم‌های مختلف. اولین همایش ملی علوم و فن­آوری های نوین در کشاورزی، دانشگاه زنجان

 

51- آگاه، اولیایی و ادهمی. 1390 . بررسی نقش اقلیم بر تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی، ژنتیکی و طبقه‌بندی خاک‌های دشت رستاق و کاکان در استان‌های فارس و کهگیلویه. اولین همایش ملی علوم و فن­آوری های نوین در کشاورزی، دانشگاه زنجان

52- فریدونی، فرجی، اولیایی و مجاب.1391. تاثیر پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر عملکرد بلال و کیفیت دانه­ی ذرت شیرین. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

53- فریدونی، فرجی، اولیایی و مجاب.1391. تاثیر پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر خصوصیات خاک. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

54- شاکری، اولیایی، جاعل، یزدان پناه و شجاعی پور. 1390. بررسی تناسب اراضی شور و گچی تحت کشت محصولات عمده منطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویر احمد.همایش منطقه­ای جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه پیام نور یاسوج.

55- شیدایی، فیضی و اولیایی.1392. تاثیر پساب فاضلاب شمال غرب اصفهان بر تجمع فلزات سنگین در خاک. اولین همایش ملی بحران آب. دانشگاه خوراسگان.  

56- شیدایی، اولیایی و فیضی. 1392. تاثیر آبیاری پساب فاضلاب و آب چاه بر غلظت برخی عناصر مغذی در چند گیاه. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه کرمان.

57- اولیایی، کشاورزی و ادهمی. 1392.مطالعه اثرات کشت طولانی مدت برنج برتغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی­شناسی اراضی شالیزاری شمال­غرب استان فارس. سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز.

58- اولیایی، رضایی و ادهمی. 1392. مطالعه شکل­های شیمیایی آهن و منگنز و کانی­شناختی خاک در یک توالی پستی و بلندی، جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد. سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز.

59-  اولیایی، 1392. مطالعه­ی اثر شرایط اکوییک و پستی و بلندی بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک، شهرستان بویراحمد سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز.  

60- حیدری، ک.، ا. حیدری. ح. اولیایی و ه. فرجی.اثر سطوح مختلف سوپر جاذبA- 200بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم شهريار در سطوح مختلف آبياري در دو نوع خاك با بافتهاي متفاوت  اولین همایش ملی بحران آب. دانشگاه خوراسگان.   

61- فلاحتی، ادهمی و اولیایی. 1392. تاثیرورمیکمپوستودوگونهزئولیت)فیروزکوهوسمنان)برشکلهاینیکلدردونوع خاکآهکی.  سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز.   

62- فلاحتی، ادهمی و اولیایی. 1392 .تاثیر ورمیکمپوست و دو گونه زئولیت بر قابلیت جذب نیکل در دونوع خاکآهکی.  سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز. 

63- شاکری، ابطحی و اولیایی. 1392. ویزگی ها و منشا کانی های رسی اراضی دشت کاکان استان کهگیلویه و بویراحمد. سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران. دانشگاهاهواز.  

64- نجفی، م.، ح. اولیایی و س. هاشمی. 1393.تاٌثير بيوچار بر قابلیت استفاده عناصر در یک خاک آهکی جنوب فارس، ایران. چهارمین کنفرانش بین المللی چالش­های محیطی و دندروکرونولوژی. اردیبهشت 1393. دانشکده کشاورزی ساری.  

65- نیلوفر صدری، حمید رضا اولیایی، ابراهیم ادهمی، مهدی نجفی قیری. 1393. بررسی شکل ها ی مختلف پتاسیم در ارتباط با کانی رسی در برخی از خاک های انتخابی استان فارس. اولین همایش ملی مدیریت پایدار خاک و محیط زیست. دانشگاه باهنر کرمان. شهریور 1393.  

66- نیلوفر صدری، حمید رضا اولیایی، ابراهیم ادهمی، مهدی نجفی قیری. 1393. اثر ورمی کمپوست و اسید های آلی ( سیتریک، مالیک و اگزالیک) بر تغییر شکل پتاسیم در برخی خاک های انتخابی استان فارس. اولین همایش ملی مدیریت پایدار خاک و محیط زیست. دانشگاه باهنر کرمان. شهریور 1393.  

67- سحر فرسوده، ابراهیم ادهمی، حمیدرضا اولیایی. 1393. سینتیک قابلیت جذب روی افزوده شده به خاک‌های شدیداً آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد.اولین همایش ملی مدیریت پایدار خاک و محیط زیست. دانشگاه باهنر کرمان. شهریور 1393.   

68- نیلوفر صدری، حمید رضا اولیایی، ابراهیم ادهمی، مهدی نجفی قیری. 1393.بررسی شکل­های مختلف پتاسیم در ارتباط با راسته­های مختلف در برخی از خاک­های انتخابی استان فارس. اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست دانشگاه ارومیه. شهریور 1393   

69- اولیایی، صادقی، ادهمی و نجفی. 1393. معرفی عصاره‏گیرهای مناسب برای استخراج پتاسیم قابل استفاده گندم در برخی خاک‏های. اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در مزارع گندم. موسسیه تحقیقات خاک و آب، تهران.

70- جوکار، ریاحی و اولیایی.  1392. بررسيقابليتدادههايسنجنده استر درتهيهنقشهشوريخاك (مطالعهموردي: دشتمهارلو- استانفارس. دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی.

71- اولیایی، صادقی و بارونی. 1392. بررسیسینتیکرهاسازيپتاسیمغیرتبادلیدرخاكهايمختلف. همایش ملی پدافند غیر عامل در کشاورزی. جزیره قشم.

72- حیدری، حیدری، اولیایی و فرجی. بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تحت تنش رطوبتي و كاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب (A-200) در دو نوع خاك با بافت هاي متفاوت. همایش ملی پدافند غیر عامل در کشاورزی. جزیره قشم.

73- غلامی،ع. ؛ م. باقرنژاد؛ ع. ابطحی؛ ح.ر. اولیایی و ص.  صفرزاده شیرازی. 1394. بررسی عناصر غذایی کم مصرف در برخی از خاک های شالیزاری و غیرشالیزاری استان فارس. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 63-60.

74- افراسیابی،ب. ؛ ا. ادهمی  و ح.ر. اولیایی. 1394 . بررسی تأثیر کاربرد بیوچار بر قابلیت جذب کادمیم در دو شرایط رطوبتی .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 318-315.

75- خلیلی،ص.؛ ح.ر. اولیایی؛ ا. ادهمی و م.ر. چاکرحسینی. 1394 . بررسی وضعیت پتاسیم و ارتباط آن با برخی ویژگی های خاک باغ های پرتقال استان فارس .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 444-440.

76- چراغی‏تبار،ع. ؛ ا. ادهمی؛ ح.ر. اولیایی. 1394 . توزیع شکل های شیمیایی نیکل در خاک های آهکی استان های کرمانشاه و ایلام. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 458-455.

 77- چراغی‏تبار،ع. ؛ ا. ادهمی؛ ح.ر. اولیایی و ر.مولایی؛ 1394 . توزیع شکل های شیمیایی روی در خاک های آهکی استان های کرمانشاه و ایلام. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 721-717

78- نجفی قیری،م. و ح.ر. اولیایی. 1394 . قابلیت استفاده عناصر غذایی کم مصرف فلزی تحت تاثیر کاربرد مواد بهساز آلی و معدنی در خاک. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 883-879

79- اولیایی،ح.ر. ؛ م. نجفی قیری و ا.ادهمی. 1394 . بررسی کلی عوامل تاثیرگذار بر وضعیت پتاسیم در خاک های جنوب ایران (استان های فارس و کهگیلویه وبویراحمد). 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 1030-1026

80- صدری،ن.؛ ح.ر. اولیایی و م. نجفی قیری. 1394 . اثر ورمی کمپوست و زمان بر تغییر شکل های پتاسیم در برخی خاک های آهکی استان فارس .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 1305-1301.

81- احراری،م.؛ ح.ر. اولیایی؛ ا. ادهمی و م. نجفی قیری. 1394 . وضعیت پتاسیم و ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی خاک باغ های زیتون استان فارس .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 1498-1494.

82- براتی،ز.؛ ح.ر. اولیایی؛ ا. ادهمی و م. نجفی قیری. 1394 . سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از محلول کلرید کلسیم در برخی خاک های استان کهگیلویه و بویراحمد.چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 1657-1653.

83- انجوی نژاد ،س.م.؛ ح.ر. اولیایی و ا. ادهمی. 1394 . بررسی ارتباط اشکال مختلف پتاسیم خاک با تکامل و خصوصیات  خاک در یک ردیف پستی و بلندی دردشت جنوبی یاسوج .چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 165-161.

84- انجوی نژاد ،س.م.؛ ح.ر. اولیایی  و ا. ادهمی. 1394 . بررسی ارتباط میزان پذیرفتاری خاک با تکامل خاک در یک ردیف پستی و بلندی در دشت جنوبی یاسوج. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 183-179.

85- صفری،ی. ؛ م.ا. دلاور؛ ع. اسفندیارپور بروجنی و ح.ر. اولیایی . 1394. صحت سنجی کاربرد حدود آستانه برای انعکاس خطر کادمیم در خاک. 18- 16 شهریور، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. 493-490

 

 

 

 

تدوین استاندارد ملی

1-  کیفیت خاک- نمونه برداری- روش اجرایی بررسی مناطق شهری و صنعتی در ارتباط با آلودگی خاک- آیین کار. 1387. رییس کمیسیون تدوین استاندارد

 

2- کیفیت خاک- تعیین مقادیر پایه- آیین کار. 1387. عضو کمیسیون تدوین استاندارد.

 

3- کیفیت خاک –ذخیره­سازی کوتاه مدت و درازمدت نمونه­های خاک- آیین کار. 1388

 

 

 

ثبت اختراع

اولیایی، ح.ر.  1391. کیت صحرایی اندازه گیری کربنات خاک به روش مانومتریک.

 

طرح های پژوهشی

 

1-  اولیایی و آسمانه.  پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی "جمع آوری و تحلیل اطلاعات روستای پایلوت دشت رز" 1387. همکار طرح. سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه یاسوج.

 

2- اولیایی و آسمانه پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی "جمع آوری و تحلیل اطلاعات روستای پایلوت ده برآفتاب" 1387. همکار طرح. سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه یاسوج.

 

3- اولیایی، مطالعهتاج پوشش گياهي جنگلتحقيقاتي دانشگاه ياسوج با استفاده از سنجش از دورو سامانه اطلاعات جغرافيائي. 1388. مجری طرح. دانشگاه یاسوج.
 

4- اولیایی، بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميائي و حاصلخیزی خاك در  سایه اندازدرخت بلوط. 1389. مجری طرح. دانشگاه یاسوج.

 

5- ادهمی و اولیایی. مطالعه اثر استفاده از گوگرد و تانیک اسید بر آزاد سازی فسفر قابل جذب گیاه. 1387. همکار طرح.دانشگاه یاسوج.

 

6- ادهمی و اولیایی. 1388. اثر تیمار دمایی بر جذب سطحی فسفر و شکل­های معدنی فسفر.. همکار طرح

 

7-  فیاض و اولیایی. 1391. برآورد رویش قطری سالیانه تنه درخت بلوط ایرانی در منطقه زاگرس جنوبی. 1389. مجری مشترک

 

8- اولیایی، مطالعهمیکرومورفولوژیکی عوارض آهکی خاک­های دشت کاکان، جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد. 1389. مجری

 

9- شاکری و اولیایی. 1391. مطالعه خصوصیات ژنتیکی مورفولوژیکی و کانی شناسی خاک­های بخشی از اراضی بهمئی، استان کهگیلویه. دانشگاه پیام نور یاسوج (همکار طرح)

 

 

 

مشاوره و راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1- فریدونی، محمد جواد. 1389. تاثیر پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت شیرین و برخی خصوصیات خاک در منطقه یاسوج (راهنمای مشترک)

 

2- روستایی، خدیجه. 1389. تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی (مشاور)

 

3- مرشدی، مریم. 1388. بررسی اثر تاج­پوشش گياهان دافنه و بادام­کوهی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در منطقه یاسوج (مشاور)

 

4- روشن قصرالدشتی، محمد. 1390.کاربرد فن آوری های سنجش از دور و GISدر پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONAدر حوضه آبخیز تنگ بستانک (راهنما)

 

5- زارع، محمد. 1390. اثر محلول­پاشی بر کیفیت و کمیت انار (مشاور مشترک)

 

6- حیدرماه، صفورا. 1390. سینتیک پتاسیم غیرتبادلی در خاک­های استان کهگیلویه. (راهنمای مشترک)

 

7- گرگری، سحر. 1390. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی سه رقم برتر آفتابگردان در تبریز(مشاور مشترک)

 

8- آگاه، مرضیه. 1390 . مطالعه اثر پستی و بلندی بر خصوصیات ژنتیکی کانی شناسی و میکرومورفولوژی خاک های دشت رستاق و کاکان. (راهنما)

 

9- شجاعی، امین 1390. بررسی اثر کاربری بر تغییر خصوصیات فیزیک و شیمیایی و اشکال فسفر در خاک های استان کهگیلویه (مشاور مشترک)

10- عباس لو. (دکتری) . Morphology, geochemistry, mineralogy, and micromorphology of soils of Hormozgan provine in relation to parent materials.گروه  علوم خاک دانشگاه شیراز. مشاور.

11- رضایی، سعیده. 1391. مطالعه اثر پستی و بلندی و وضعیت زهکشی بر پیدایش خاک، شکل­های شیمیایی آهن و منگنز و کانی­شناسی رس در خاک­های دشت غربی یاسوج (راهنما)

12- شریفی، علی. 1391. بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی پساب غنی­شده با سرب و کادمیم در اثر عبور از ستون­های خاک با سطوح مختلف ورمی­کمپوست. (راهنما)

13- جوکار، نرجس. 1392. تهيه نقشه شوري خاك با استفاده از تصاوير ماهواره استر. (راهنما)

14- حسینی، سارا.  دی ماه 1391  ارزیابی خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست حاصل از مواد آلی مختلف غنی شده با خاک فسفات  (مشاور).

15- شیدایی، خاطره. 1392. بررسی اثرات طولانی مدت پساب تصفیه شده فاضلاب بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای منطقه شمال اصفهان (راهنما).

16- فلاحتی، سمانه. 1392. تاثیر ورمی کمپوست و دو گونه زئولیت بر سینتیک قابلیت جذب و شکلهای مختلف نیکل در دو نوع خاک آهکی.  (مشاور).

17- کشاورزی، محمد. 1393. اثر کشت طولانی مدت برنج بر تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک. (راهنما)

18- جهانگیرزاده، نجیبه. 1393. بررسی اثر رطوبت بر انحلال خاک فسفات در بستر کاه برنج توسط قارچهای حل کننده فسفات. (استاد مشاور)

19- صادقی، شبنم. 1393. (راهنما) بررسی وضعیت پتاسیم و چند عصاره­­گیر پتاسیم قابل استفاده  گندم در برخی خاک‏های استان کهگیلویه وبویراحمد(راهنما)

20- صدری، نیلوفر. 1393. اثر ورمی­کمپوست و اسیدهای آلی (سیتریک، مالیک و اگزالیک) بر تغییر شکل پتاسیم در برخی خاک­های انتخابی استان فارس.  (راهنما)

21- بارونی، فاطمه. 1393. بررسی چند عصاره‏گیر برای ارزیابی پتاسیم قابل استفاده خاک برای برنج در برخی خاک‏های انتخابی استان کهگیلویه و بویر احمد (راهنما)

23- شیخی، کبری. 1393.  ارزیابی انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم توسط باکتری های حل کننده فسفر جداسازی شده از خاکهای جنگلی اطراف سنگ معدن فسفات کوه سپید لار یاسوج (مشاور مشترک)

25- فرسود، سحر. شکل­های عناصر کمیاب و بررسی تغییرات قابلیت جذب و شکل­های روی در تعدادی از خاک­های آهکی یاسوج 1393. (مشاور)

26- ذریه، غزاله سادات، 1393. انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم توسط قارچ­های حل کننده فسفر  (مشاور مشترک)

26- ذریه، غزاله سادات، 1393. انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم توسط قارچ­های حل کننده فسفر  (مشاور مشترک)

27- جوکار، عاطفه.1394. مطالعه زمین آماری خصوصیات خاک دشت سروک یاسوج. (مشاور)

28- خلیلی، 1394. مطالعه وضعیت پتاسیم و معرفی عصاره­گیر مناسب در خاک باغ­های مرکبات در استان فارس و کهگیلویه (راهنما).

29-بابا احمدی، 1394. مقایسه اشکال پتاسیم در خاک راسته­های غالب استان چهارمحال و بختیاری. (راهنما).

30-انجوی­نژاد، م. 1394. مطالعه وضعیت پتاسیم و پذیرفتاری مغناطیسی خاک دشت­ جنوبی یاسوج. (راهنما)

31- احراری، م. 1394- معرفی عصار گیر مناسب پتاسیم برای درختان زیتون در خاک­ باغ­های این محصول در استان فارس (راهنما)

32- براتی، م. مطالعه وضعیت پتاسیم در خاک و برگ درختان بلوط جنگل­های استان کهگیلویه. (راهنما)

33- شاکری، سیروس (دکتری). 1394. مطالعه ژنتیکی و وضعیت پتاسیم و فسفر در خاک­های استان کهگیلویه و بویراحمد. (مشاور).

34- چراغی­تبار، علی. ارزیابی وضعیت توزیع مس و روی با استفاده از سه روش عصاره‌گیری دنباله‌ای در خاکهای آهکی بخش هایی از استان های کرمانشاه و ایلام. (مشاور).

35- مویدی،فاطمه. اثر مقدار و نوع خاک فسفات بر حل شدن فسفات در بستر کاه گندم و بقایای عدس توسط قارچهای حل کننده فسفر.  (مشاور).

36- منجزی‌پور، اعظم. اثر رژیم رطوبتی و بقایای آلی بر قابلیت جذب و توزیع شکل های مختلف روی در چند نمونه خاک آهکی کهگیلویه و بویراحمد. (مشاور).

37- افراسیابی، بنفشه. ارزیابی تاثیر نوع بیوچار بر قابلیت جذب و شکل های کادمیم در شرایط رطوبتی متفاوت در یک نمونه خاک آهکی. (مشاور).

38- مجدی، زینب. اثر رژیم رطوبتی و بقایای آلی بر قابلیت جذب و توزیع شکل های مختلف آهن در چند نمونه خاک آهکی کهگیلویه و بویراحمد. (مشاور).

فریبا رسولی. تاٌثیر انواع مختلف بیوچار بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر غذایی برخی از خاکهای انتخابی داراب، جنوب شرق استان فارس (راهنما)

36- فرزانه جهانشاهی. بررسی وضعیت شکل های مختلف پتاسیم، قابلیت جذب و سینیتیک واجذب آن در برخی خاک های نخیلات استان بوشهر. (مشاور).

37- علی مرادیان. انحلال خاک فسفات معدن فسفات کوه لار (بُناری) چُرام با تیوباسیلوس تیواکسیدان در بستر کاه گندم (مشاور).

38- شاکری، سیروس. (دکتری)- 1394- بررسي خصوصيات ژنتیکی، مورفولوژیکی، كاني‌شناسي و وضعیت پتاسیم در خاك‌هاي استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشگاه شیراز.

.

 

 

جوایز و افتخارات

پژوهشگر برتر گروه علو م خاک دانشگاه یاسوج در سال 1388.

پژوهشگر برتر گروه علوم خاک و دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1390

معلم برگزیده دانشکده کشاورزی در سال 1393.

 

 

برگردان کتاب:

1-                 اولیایی، ح. ر. 1389. تفسیر نتایج آزمون خاک. انتشارات دانشگاه یاسوج. 240 صفحه.

2-                 اولیایی و صدری، 1394. خاک­های جنگلی (ویژگی­ها و مدیریت)- انتشارات تات_ تهران 375 صفحه

 

گردآوری و برگردان کتاب:

 

 

 

1-     اولیایی، ح. ر.1391. راهنمای تشریح و رده­بندی خاک. انتشارات سپهر. 192 صفحه

 

 

 

 

 

 

داوری پایان نامه:

1- عمادی، م. 1391. بررسي خصوصيات مورفولوژيکی، فيزيکي، شيميايي، کاني شناسي و ميکرومورفولوژيکي توالي‌هاي مختلف پستی بلندی خاکهاي شمال ايراندانشگاه شیراز. پایان نامه دکتری

2- جوریزی، مرضیه. 1391. ارزيابي انحلال سنگ فسفات خام و خالص شده به وسيله قارچ هاي حل کننده فسفر. پایان نامه ارشد گروه خاک دانشگاه یاسوج.

3- کریمیان، نرگس.  مهر 1393.  شناسایی و کاربرد ردیابهای جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی. پایان نامه ارشد گروه خاک دانشگاه یاسوج.

4-  جهانگیریان، شکیبا. 1393.  بررسی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. پایان نامه ارشد گروه جنکل،  دانشگاه یاسوج.

5-  شمس، مجتبی. شهریور 93. پهنه بندی تبخیر و تعرق پتانسیل در استان کهگیلویه و بویراحمد با تکنیک­های آماری. پایان نامه ارشد گروه خاک،  دانشگاه یاسوج.

6- روستایی، فاطمه. 1394. ارزیابی حذف نیترات از آب زیر زمینی با استفاده از ستون جذب فعال حاوی مواد آلی و معدنی.پایان نامه ارشد گروه خاک دانشگاه یاسوج

7- سلیمانی، زبیر. 1394. سنجش از دور پوشش گیاهی منطقه عسلویه استان بوشهر. پایان نامه ارشد گروه جنکل،  دانشگاه یاسوج.