Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

دوره کارشناسی ارشد نماتدشناسی دانشگاه یاسوج از مهرماه 1390 دانشجو پذیرفت. این رشته توسط گروه گیاهپزشکی دانشگاه برای اولین بار در ایران پیشنهاد گردید. سرفصلهای دروس توسط این گروه تنظیم گردید و در حال حاضر دانشگاه یاسوج تنها دانشگاه مجری این رشته در ایران است

Parasitized J2 of Heterodera avenae by Metarhizium anisopliae

نام خانوادگي و نام

دانشجوی نماتدشناسی ورودی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

اردالي محمدعلي

مهرماه 1390

بررسی مقاومت 20 رقم رایج مزرعه‌ای و گلخانه‌ای گوجه‌‌‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) نسبت به نماتد Meloidogyne javanica.

دکتر محمد عبدالهی

دکتر اکبر کارگر بیده

بهره بر علي

مهرماه 1390

شناسایی ریزکرم­های انگل گیاهی خانواده­­های Tylenchulidae و Criconematidae برخی درختان ودرختچه‌هاي شاخص جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد.

دکتر محمد عبدالهی

دکتر اکبر کارگر بیده

ميرشكاري كبري

مهرماه 1390

بررسی فون نماتد های مهم انگل گیاهی غلات در شهرستان های بویراحمد و دنا

دکتر محمد عبدالهی

دکتر اکبر کارگر بیده

ناطق جاشيران ناصر

مهرماه 1390

بررسی فون نماتد­های انگل گیاهی خانواده­های Pratylenchidae، Hoplolaimidae و Belonolaimidae همراه با برخی درختان و درختچه‌های جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر محمد عبدالهی

دکتر اکبر کارگر بیده

علمي نرگس

مهرماه 1390

اثر بازدارندگی ضایعات کارخانه پرورش قارچ صدفی (Pleurotus australis) بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) جدا شده از گلخانه‌های گوجه‌فرنگی استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر محمد عبدالهی

دکتر اکبر کارگر بیده

باب الحوايجي فريدون

مهرماه 1391

 

 

 

حسينوند منوچهر

مهرماه 1391

 

 

 

كياني جلودارلو قادر

مهرماه 1391

 

 

 

مظفريان شريفه

مهرماه 1391

 

 

 

حاجي زاده فاطمه

مهرماه 1391

 

 

 

موسوي قوام ابادسفلي ياسمن

مهرماه 1391