Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

لیست رشته های دایر گروه مدیریت توسعه روستایی

(تعداد دانشجو در سال تحصیلی 99-98، تعداد دانش آموخته)

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 (دانشجو- دانش آموخته- نسبت استاد به دانشجو)

رشته های مقطع دکتری

(دانشجو- دانش آموخته- نسبت استاد به دانشجو)

--

1-   توسعه روستایی (13- 59- 3 به 10)

2-   ترویج کشاورزی پایدار (8- 24- تقریبا 1 به 2)

3-       نوآوری و کارآفرینی کشاورزی (10 0- 2 به 5)

1-    توسعه کشاورزی (16 8- 1 به 4)