Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

 

Curriculum Vitae

اطلاعات شخصي

نام: مصطفي                   

نام خانوادگي: حقاني                  

سال تولد: 1350

نام پدر: محمد       

رتبه: استاديار

پايه: 5

رشته اصلي: حشره‌شناسي کشاورزي 

رشته فرعي: اکولوژي جمعیت

گروه: گياه‌پزشکي

دانشكده: کشاورزی

تاريخ شروع به کار: 06/11/86

نشاني محل كار: یاسوج ، بلوار دانشگاه، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی

پست الكترونيكي: Haghanima@yahoo.com

Mostafahaghani@gmail.com Alternative:

تلفن: 2224840 0741

 

وضعيت تحصيلي                       

مقطع

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال

دکتری

حشره شناسي كشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

86-1381

كارشناسي ارشد         

حشره شناسي كشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

80-1378

كارشناسي          

  گیاهپزشکی

دانشگاه شيراز  

74-1369

 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسي دموگرافي و رفتار زنبور پارازيتوئيد Trichogramma embryophagum روي ميزبان‌هاي آزمايشگاهي

چکیده:

زنبورهاي تريگوگراما معمولاً در شرايط آزمايشگاهي روي تخم بيد آرد) (Ephestia kuehniella و بيد غلات
)
(Sitotroga cerealella بصورت انبوه پرورش يافته و در مزارع و باغات رهاسازي مي‌شوند. معمولاً قبل از رهاسازي اين عوامل بيولوژيك يكسري آزمايشات كنترل كيفي روي آنها صورت گرفته و از ميزان كارايي آنها اطلاع حاصل مي‌شود. در اين تحقيق پارامترهاي جمعيتي و رفتاري زنبورهايTrichogramma embryophagum پرورش يافته روي بيدغلات (Te-S) و بيدآرد (Te-E) به منظور ارزيابي كيفي مقايسه شدند. آزمايشات در دماي 1 25 ، رطوبت نسبي 5 50 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي صورت گرفت.  در بررسي بيولوژي آزمايشگاهي، طول دوره تخمريزي، دوره بعد از تخمريزي، طول دوران بلوغ و طول عمرکل در زنبورهاي Te-S به ترتيب 84/10، 45/0‌‌، 29/11، 29/23 و در زنبورهاي E‌‌‌Te - به ترتيب 63/11، 73/0، 37/12 و37/24 روز تعيين شد. با اينكه نسبت افراد ماده توليد شده در زنبورهاي Te-S بالاتر بود ولي از آنجائيكه ميزان تخمريزي و درصد تفريخ تخم در زنبورهاي Te-E بصورت معني داري بالاتر بود، لذا در نهايت تعداد افراد ماده توليد شده توسط زنبورهاي Te-E بيشتر از زنبورهاي Te-S بود. در بررسي مرگ و مير ويژه سني زنبورهاي آزمايشگاهي پرورش يافته روي بيد غلات و بيد آرد نوسانات نرخ مرگ ومير با افزايش سن با آهنگي ملايم افزايش پيدا كرد و نهايتا در زنبورهای‍‍ ‍Te-S در روز 28 و در زنبورهاي Te-E در روز30 نرخ آن به حداكثر رسيد. پارامترهاي مربوط به جدول توليد مثل شامل نرخ ناخالص باروري و زادآوري، نرخ خالص باروري و زادآوري و نرخ نا‌خالص تفريخ در زنبورهاي Te-S به ترتيب 7,106/98، 49/70، 86/65 و93/0 و در زنبورهاي Te-E به ترتيب 5/131، 56/124، 32/96، 63/91 و 95 تعيين گرديد. اين مقادير نشان مي دهند كه عامل مرگ و مير، عامل تفريخ و مجموع اثر اين دو عامل مذكور در زنبورهايTe-S  بيشتر از زنبورهاي Te-E اثر خود را نشان داده است. مدل جمعيت پايدار برای هر دو گروه از زنبورها تشکيل شد و پارامترهای مربوطه مورد مقايسه قرار گرفتند. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (r)، متوسط مدت زمان يك نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) در زنبورهاي Te-S به ترتيب 2184/0، 487/16 و 174/3 و در زنبورهاي Te-E به ترتيب 2376/0،  367/16 و 917/2 بدست آمد. واكنش تابعي هردو نو ع زنبور (پرورش يافته روي بيد آرد و بيدغلات) از نوع سوم بود. در آزمايش مربوط به ترجيح ميزبان، علي‌رغم اينكه زنبور حاصل از بيدغلات (Te-S) در نظر گرفته شد و انتظار مي رفت كه بيد غلات را ترجيح دهند, ولي بيد آرد ميزبان ارجح آنها تعيين گرديد. در بررسي تأثير تراكم زنبور بر قدرت جستجوي آنها رابطة بين لگاريتم قدرت جستجو و لگاريتم تراكم زنبور خطي، معني‌دار و با ضريب تداخل 246/0- تعيين گرديد. بنابراين مي توان گفت قدرت جستجو با تراكم پارازيتوئيد رابطه معكوس دارد. با توجه به بزرگتر بودن اندازة تخم بيدآرد نسبت به بيدغلات، بالاتر بودن پارامترهاي جمعيتي و رفتاري Te-E نسبت به Te-S منطقي بنظر مي‌رسد. بنابراين زنبور Te-E را مي توان به عنوان عامل كنترل بيولوژيك مؤثرتري در نظر گرفت.

Abstract

Trichogramma Wasps are usually mass reared in laboratory conditions on Sitotroga cerealella Olivier and Ephestia  kuehniella Zeller and released for pest control. Usually, a series of quality control experiments are carried out before releasing these biological agents, so that thier efficiency is known. In this study demographic and behavioral parameters of Trichogramma embryophagum reared on the S. cerealella (Te-S) and E. kuehniella (Te-E) were compared. The experiments were carried out at T 25 1oC, RH 50 5% and photoperiod 16:8 (L:D) hours. In investigation of biology, Reproductive period, post reproductive period, adult life span and total life span in Te-S were 10.84, 0.45, 11.29, 23.29 days and in Te-E were 11.63, 0.73, 12.37, 24.37 days, respectively. Although female ratio in Te-S was greater, since oviposition and hatch rate in Te-E were significantly greater, the number of produced female individuals of Te-E was more than Te-S. In the analysis of age specific mortality of laboratory wasp reared on S. cerealella and E. kuehniella, death rate fluctuations increased consistently with an increase in age , consequently, age specific mortality rate reached to its maximum on 28th day in Te-S wasps and on the 30th day in Te-E wasps. Reproduction parameters including gross fecundity rate and gross fertility rate, net fecundity rate and net fertility rate and gross hatch rate in Te-S wasps were 106, 98.7, 70.49, 65.86 and 0.93, respectively and in Te-E wasps were 131.5, 124.56, 96.32, 91.63 and 0.95, respectively. These values show that mortality agent, hatch agent and the impact of these two agents together were greater in Te-S wasps than in Te-E wasps. The stable population model was provided for Te-S and Te-E and their parameters were compared. The intrinsic rate of increase (r), mean generation time (T) and doubling time (DT) in Te-S were 0.2184, 16.487 and 3.174, respectively and in Te-E were 0.2376, 16.367 and 2.917, respectively. In both experiments functional response was type III. In host preference experiments, T. embryophagum wasps that reared on S. cerealella (Te-S) were used, these wasps preferred E. kuehniella eggs in comparison with S. cerealella. In mutual interference experiments, there was significant inverse relationship between the logarithm of the searching efficacy and the logarithm of parasitoid densities and interference coefficient was -0.246. In most cases, the rate of demographic and behavioral parameters in Te-E wasps was greater than Te-S wasps. It may be due to the larger size of E. kuehniella eggs. Therefore it can be claimed that Te-E wasps are more successful than Te-S wasps.

 

عنوان رساله دکتری :

کارايي مهمترين زنبورهاي پارازيتوئيد مگس مينوز Liriomyza sativae روي خيار

چکیده:

در اين پژوهش رشد و نمو و پارامترهاي زيستي مگس مينوز  Liriomyza sativae Blanchard و زنبورهاي پارازيتوئيد Diglyphus isaea (Walker) وHemiptarsenus zilahisebessi (Erdos)  در دماهاي مختلف روي گياه خيار رقم نگين بررسي شد. علاوه براين، تغييرات جمعيت، کارايي و تأثير دما بر واکنش تابعي زنبورهاي مذکور ارزيابي گرديد. در مزارع و گلخانه‌هاي خيار اطراف تهران، سه گونه زنبور پارازيتوئيد لاروهاي مگس مينوز از خانواده Eulophidae شامل D. isaea، H. zilahisebessi و(Westwood)  Closterocerus formosus جمع آوری شدند و در بين آنها گونه D. isaea غالب بود. دما تأثير معني‌داري بر پارامترهاي رشد جمعيت مگس مينوز L. sativae در دامنه دمايي 15-35 درجه‌ سانتي‌گراد‌ نشان داد. در حاليکه در دماي 10 درجه‌ سانتي‌گراد‌ تخمريزي صورت نگرفت و در دماي 40 درجه سانتي‌گراد مگس‌ها تلف شدند. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) مگس مينوز L. sativae بطور معني‌داري در دماهاي مختلف تغيير کرد و کمترين و بيشترين مقدار آن در دماهاي 35 و 25 درجه سانتي‌گراد به ‌ترتيب 003/0 و 196/0 محاسبه گرديد. پارامترهای رشد جمعيت در زنبورهاي D. isaea و H. zilahisebessi بطور معني‌داری تحت تأثير دما (20، 25 و 30 درجه سانتي‌گراد) تغيير کرد. بيشترين مقدار نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) زنبورهاي D. isaea و H. zilahisebessi در دماهاي 25 و 30 درجه سانتي‌گراد به ترتيب272/0 و 288/0 بود. در دمای 30 درجه سانتی‌گراد نرخ خالص تولید مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزايش جمعیت زنبور H. zilahisebessi بطور معنی‌داری از زنبور D. isaea بیشتر بود. بنابراین می‌توان زنبور H. zilahisebessi را به‌ عنوان عامل کنترل بیولوژیک مؤثرتری در شرایط دمایی نسبتاً بالا (حدود 30 درجه سانتی‌گراد) در مقايسه با زنبور D. isaea معرفی کرد. در بررسي تأثير دما بر رشد و نمو مگس مينوز و زنبورهاي پارازيتوئيد مورد مطالعه هيچ رشدي در دماهاي 10 و 40 درجه سانتي‌گراد مشاهده نگرديد، اين امر بيانگر آن است که اين دو دما خارج از دامنه دمايي رشد و نمو مگس مينوز و زنبورهاي پارازيتوئيد مي‌باشند. با افزايش دما از 15 به 35 درجه سانتي‌گراد طول دوره رشدي مراحل نابالغ مگس مينوز و زنبورهاي پارازيتوئيد بطور معني‌داري کاهش يافت. با استفاده از مدل خطي در دامنه دمايي 10-35 درجه سانتي‌گراد آستانه دمايي پايين و ثابت دمايي براي رشد و نمو مگس مینوز L. sativae و زنبورهاي پارازيتوئيد D. isaea وH. zilahisebessi تعيين گرديد. در دامنه دمايي 10 تا 40 درجه سانتي‌گراد با در نظر گرفتن ميزان برازش داده‌ها، مدل‌هايBriere-1  وBriere-2  به ‌دليل تخمين مقادير منطقي براي آستانه دمايي پايين، بالا و دماي بهينه و توصيف مناسب‌‌تر ارتباط دما و رشد و نمو مگس مينوز L. sativae و زنبورهاي پارازيتوئيد D. isaea وH. zilahisebessi، پذيرفته شدند و براي پيش‌بيني و شبيه‌سازي روند رشد و نمو مگس مينوز و زنبورهاي پارازيتوئيد فوق توصيه مي‌گردند. مقايسه نتايج واكنش تابعي زنبورهاي مورد مطالعه در دماهاي مختلف نشان داد كه هر دو گونه زنبور نسبت به تراكم‌هاي مختلف ميزبان بصورت وابسته به عكس تراكم عمل كرده و واكنش نوع دوم از خود نشان دادند. رهاسازي زنبورهاي پارازيتوئيد D. isaea و H. zilahisebessi روي خيار در شرايط گلخانه، موجب کاهش معني‌دار جمعيت لاروهاي مگس مينوز L. sativae گرديد.

Abstract

In this research, the effect of temperature on development and demographic parameters of vegetable leafminer, Liriomyza sativae Blanchard and its parasitoids, Diglyphus isaea (Walker) and Hemiptarsenus zilahisebessi (Erdos) were determined on cucumber cv. Negin. Furthermore population dynamics, efficiency and the effect of temperature on functional response of the above-mentioned wasps were investigated. Three eulophid parasitoid wasps species including D. isaea, H. zilahisebessi and Closterocerus formosus (Westwood) were collected in the suburb of Tehran province. Diglyphus isaea was the most frequent species in all sampling sites. Population growth parameters of L. sativae significantly differed at 15-35°C; while no eggs were found at 10°C and flies failed to live at 40°C. The intrinsic rate of increase (rm) of L. sativae significantly affected by different temperatures and the lowest and highest values of rm were obtained at 35 (0.003) and 25°C (0.196), respectively. Population growth parameters of D. isaea and H. zilahisebessi wasps significantly differed under different temperature regimes (20, 25 and 30°C). The significantly highest intrinsic rate of increase of D. isaea and H. zilahisebessi wasps was determined at 25 and 30°C and was 0.272 and 0.288, respectively. Net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase and finite rate of increase (λ) of H. zilahisebessi was significantly higher than D. isaea at 30°C. Therefore H. zilahisebessi is recommended as more efficient biological control agent at high temperature (around 30°C) in comparison with D. isaea. In temperature-dependent development experiments, no development was occurred in L. sativae, D. isaea and H. zilahisebessi at 10 and 40°C, so it may be concluded that these temperatures fall outside the temperature ranges for development. The developmental time of immature stages of leafminer and parasitoid wasps significantly decreased with increasing temperature at 15-35°C. Using the linear model, the lower temperature threshold and the thermal constant for development of L. sativae, D. isaea and H. zilahisebessi were estimated. At 10-40°C, the Briere-1 and Briere-2 models were more suitable because of success to satisfy criteria of goodness-of-fit and estimable temperature threshold parameters (T0, Tmax and Topt) and recommended for description of nonlinear temperature-dependent development of L. sativae, D. isaea and H. zilahisebessi. Both D. isaea and H. zilahisebessi showed a type II functional response (inverse density-dependent) at different constant temperatures. Releasing D. isaea and H. zilahisebessi wasps caused significant reduction of population density of L. sativae larvae on cucumber at greenhouse condition.

فرصت مطالعاتي خارج از کشور

 

Community Ecology, Zoological Institute, University of Bern, Switzerland

Jun-November 2007

 

(i) Ecological relationships between herbivorous insects and their host plants, their natural enemies (predators and parasitoids), and other organisms.

(ii) Biocontrol solutions for specific weed and pest problems.

(iii) Do natural enemies influence host plant choice in a phytophagous insect?

سوابق فعاليت‌هاي آموزشي

رديف

نام درس

مقطع تحصيلي

 1.  

آفت‌شناسي گياهي

کارشناسي

 1.  

حشره‌شناسي و دفع آفات

کارشناسي

 1.  

اصول کنترل آفات گیاهی

کارشناسي

 1.  

آفات مهم جاليز، سبزي و زينتي

کارشناسي

 1.  

کنه شناسي

کارشناسي

 1.  

اکولوژي حشرات

کارشناسي ارشد

 1.  

مديريت آفات

کارشناسي ارشد

 1.  

کنترل بيولوژيک

کارشناسي ارشد

 1.  

روش‌هاي پژوهش در حشره‌شناسي

کارشناسي ارشد

 

جوايز و افتخارات

 1. دانش آموخته ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد (M. Sc.)  رشته حشره شناسي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با رتبه اول، معدل 86/18 سال 1380
 2. کسب رتبه اول در آزمون کتبي دوره دکتري تخصصي (Ph. D.)  رشته حشره شناسي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، سال 1381

3.     برگزيده رساله برتر پژوهشی در مقطع دکتري تخصصي (Ph. D.) رشته حشره شناسي کشاورزي، سال 1387
تاليف

مقالة ژورنال

1.      Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2007. Thermal requirement and development of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) on cucumber. Journal of Economic Entomology., 100: 350-356.

2.      Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2007. Temperature-dependent development of Diglyphus isaea (Hymenoptera: Eulophidae) a parasitoid of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae). Journal of Pest Science., 80: 71-77.

3.      Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2006. Comparative demography of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) on cucumber at seven constant temperatures. Insect Science., 13: 477-483.

4.      Fathipour Y., Haghani, M., Talebi, A. A., Baniameri, V. and Zamani, A. A. 2006. Natural parasitism of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) on cucumber in field and greenhouse conditions. IOBC/wprs Bulletin., 29: 155-160.

5.      Talebi, A. A., Zamani, A. A., Fathipour, Y., Baniameri, V. and Haghani, M. 2006. Host stage preference by Aphidius colemani and Aphidius matricariae (Hymenoptera: Aphidiidae) as parasitoids of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) on greenhouse cucumber. IOBC/wprs Bulletin., 29: 173-177.

6.      Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2009. Estimating thermal requirements of Hemiptarsenus zilahisebessi (Hymenoptera: Eulophidae) on Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) using linear and nonlinear models. Polish Journal of Entomology. 78: 3-14.

7.      Zaugg, I., Stutz, S., Haghani, M. and Bacher, S. Do natural enemies influence host plant choice in a phytophagous insect? OIKOS (in review).

8.      Haghani, M. and Fathipour, Y. 2009. Spatial distribution of Liriomyza sativae  Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in cucumber greenhouse. IOBC/wprs Bulletin. 49: 241-245.

9.   حقاني، م و فتحي‌پور، ي. 1382. تأثيرنوع ميزبان آزمايشگاهي روي پارامتر هاي رشد جمعيت زنبور پارازيتوئيد  Trichogramma  embryophagum Hartig. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 2، ص 117-124.

10.   فتحي‌پور، ي، حقاني، م، عطاران، م، طالبی، ع، ا و محرمي‌پور، س. 1383. واکنش تابعی زنبور پارازيتوئيدTrichogramma embryophagum Hartig  روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی. نامه انجمن حشره شناسی ايران. جلد 23، شماره 1، ص 41-54.

11.  حقاني، م، فتحي‌پور، ي، طالبی، ا، ا، و ولی اله بنی عامری. تاثيردما بر واكنش تابعي زنبوره پارازيتوئيد (Hym., Eulophodae) Hemiptarsenus zilahisebessi روي مگس مينوز (Diptera: Agromyzidae) Liriomyza sativae. نامه انجمن حشره‌شناسی ایران (تحت بررسی).

12. ظل انوار، ر، حقانی، م، کرمی، م، ج، و منفرد، ع، ر. 1390. تاثیرحشرات گرده افشان خصوصا زنبور عسل برمیزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز. فصلنامه تحقیقات حشره‌شناسی. جلد 3، شماره 2، ص 153-162.

13. مراديان، ح، استوان، ه و حقانی، م. 1390. بررسی فونستیک کنه های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران. فصلنامه تحقیقات حشره‌شناسی. جلد 3، شماره 1، ص 73-84.

14.  مرادیان، ح، استوان، ه، و حقانی، م. الگوي توزيع فضايي مراحل لاروی و بالغ سوسک  Cassida palaestina Reiche (Col., Chrysomelidae) روی علف هرز Asteracae))  Centaurea sp.در منطقه گچساران. فصلنامه تحقیقات حشره‌شناسی (تحت داوري).

مقاله کوتاه:

1.       فرزانه، م، استوان، ه و حقانی، م. 1388. اولین گزارش زیر جنس و گونه Orius  (Microtrachelia)  retamae (Noualhier)  (Heteroptera: Anthocoridae) از ایران. فصلنامه گياه‌پزشکي. دانشگاه آزاد اسلامي. شيراز. جلد 1، شماره 3، ص 321-325.

2.       مراديان، ح، استوان، ه و حقانی، م. 1388.  اولین گزارش گونه Cassida palaestina Reiche (Coleoptera: Chrysomelidae)  از ایران. فصلنامه گياه‌پزشکي. دانشگاه آزاد اسلامي. شيراز. جلد 1، شماره 2، ص 228-233.

3.       مراديان، ح، استوان، ه و حقانی، م. 1388. اولین گزارش گونه Cassida persica Spaeth (Coleoptera: Chrysomelidae)  از ایران. فصلنامه گياه‌پزشکي. دانشگاه آزاد اسلامي. شيراز. (زیر چاپ).

مقالة کنفرانس

مقالة کامل کنفرانس

1.      رودکی، م، حقانی، م. فلاحی، م. و عبدالهی، م. 1390. بررسی واکنش حشره کامل سر خرطومی یونجه (Hypera postica) به نماتد بیمارگر حشرات،Steinernema feltiae  در شرایط آزمایشگاهی. کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، زنجان، ص 514-517.

2.      فلاحی، م. عبدالهی، م. رودکی، م. و حقانی، م. 1390. کارآیی نماتدSteinernema carpocapsae  در کنترل حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica). کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، زنجان، ص 518-521.

3.      حاتمي، م. منفرد، ع. ر. حقاني، م. و  آرمينيان، ع. 1390. بررسي كارآيي زنبورهای مخملي (Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) در گرده افشاني گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) در شرایط گلخانه. کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، زنجان، ص 575-578.

خلاصه مقالة کنفرانس

1.   حقاني، م و فتحي‌پور، ي. 1381. تجزيه كمي جمعيت زنبور پارازيتوئيدTrichogramma embryophagum Hartig روي بيد آرد و بيد غلات. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 84.

2.      حقاني، م، فتحي‌پور، ي، عطاران، م، طالبی، ع، و دادپور، ه. 1381. بيولوژي آزمايشگاهي زنبور پارازيتوئيد Trichogramma embryophagum Hartig ‍روي  بيد هاي آرد و غلات. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 194.

3.   حقاني، م و فتحي‌پور، ي. 1381. تأثير نوع ميزبان آزمايشگاهي روي پارامتر هاي جمعيت پايدار زنبور پارازيتوئيدTrichogramma  embryophagum Hartig. خلاصه مقاله پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 195.

4.    حقاني، م، فتحي‌پور، ي، عطاران، م، محرمی پور، س و طالبی، ع، 1381. تأثير نوع ميزبان آزمايشگاهي بر واكنش تابعي زنبور پارازيتوئيد Trichogramma embryophagum Hartig. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 9.

5.   دادپور، ه، فتحي‌پور، ي، عطاران، م  و حقاني، م. 1381. تعیین و مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Voegele Trichogramma pintoi روی بيد آرد و بيد غلات. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 197.

6.   دادپور، ه، فتحي‌پور، ي، حقاني، م، و عطاران، م. 1381. تأثیر تراکم های مختلف
 
Voegele Trichogramma pintoi  و  T. embryophagum روی قدرت جستجوی آنها. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ایران، کرمانشاه، ص 198.

7.      حقاني، م، کمالی، ک، راشد محصل، ا، فتحي‌پور، ي و زمانی، ع. 1382. تأثير تغييرات دمايي و رطوبتي گلخانه بر رشد جمعيت شته داوودي Macrosiphoniella sanborni Gillette (Hom., Aphididae). دومين سمينار علمی- کاربردی گل و گياهان زينتی، محلات، ص 5.

8.       زمانی، ع، کمالی، ک، راشد محصل، ا، فتحي‌پور، ي و حقاني، م. 1382. مطالعه بيولوژي شته داوودي  Macrosiphoniella sanborni Gillette (Hom., Aphididae) در شرايط طبيعي. دومين سمينار علمی- کاربردی گل و گياهان زينتی، محلات، ص 10.

9.       حقاني، م، فتحي‌پور، ي، دادپور، ه، و زمانی، ع. 1382. تعيين ترجيح زنبور Hartig Trichogramma embryophagum و Voegele  T. pintoiنسبت به بيد آرد و بيد غلات. سومين همايش ملّي توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزي، کرج،  ص434.

10.   جعفری، ا، فتحي‌پور، ي، حقاني، م، محرمی پور، س، طالبی، ع، و زمانی، ع. 1382. مقايسه آماره‌هاي زيستي سنك قوزه پنبه Creontiades pallidus (Het., Miridae) و سنك شكار Nabis capsiformis (Het., Nabidae). سومين همايش ملّي توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزي، کرج، ص 423.

11.   جعفری، ا، فتحي‌پور، ي، زمانی، ع، محرمی پور، س، طالبی، ع و حقاني، م. 1382. خصوصيات زيستي بالتوري Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) روي سنك قوزه پنبه Creontiades .pallidus (Het., Miridae) سومين همايش ملّي توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزي، کرج، ص 433.
12. حقاني، م، فتحي‌پور، ي، طالبی، ع، محرمی پور، س و بهرامی، ف. 1383. الگوي توزيع فضايي (Hom., Aphididae) Brevicoryn brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن (Hym., Aphidiidae) Diaeretiella rapae.      خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي، تبريز، ص 11.
13.   جعفری، ا، فتحي‌پور، ي، حقاني، م، کمالی، ک، و حسینی س، م. 1383. پارامترهاي جدول زندگي و توليد مثل سنك قوزه پنبهCreontiades pallidus  در شرايط آزمايشگاهي. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي، تبريز، ص 376.

14. حسینی، ع، فتحي‌پور، ي، حقاني، م، طالبی، ع، محرمی پور، س. 1383. بيولوژي و جدول زندگي زنبور پارازيتوئيد Diaeretiella rapae روي شته مومي کلم Brevicoryn brassicae .  خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي، تبريز، ص 10.

15.  فرار، ن، اسدی ، غ، حقاني، م، صادقی، ا، عسکری، ح. 1383. تاثير گياهان در ميزبان يابي مگس هاي تاکينيده. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي، تبريز، ص 20.

16.  زمانی، ع، طالبی، ع، فتحي‌پور، ي، و حقاني، م. 1383. استفاده از نماتد ها در کنترل بیولوژیک قارچ ها.  دومین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور، دانشگاه تربیت مدرس.  ص 161.

17.  فرزانه، م، استوان، ه، و حقانی، م. 1389. فون گونه‌هاي سنک‌هاي جنس Orius Wolff در مناطق شيراز و مرودشت. خلاصه مقالات نوزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، تهران.  

18.   کوچکي مطلق، م، زماني، ع، ا، گلدسته، ش، حقاني، م. و وفايي شوشتري، ر. 1389. آماره‌هاي زيستي و جدول توليد مثل Aphis craccivora روي چهار رقم لوبيا. خلاصه مقالات نوزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، تهران

19.  مرادیان، ح، استوان، ه، و حقانی، م. 1389. الگوي توزيع فضايي مراحل لاروی و بالغ سوسک  Cassida palaestina Reiche (Col., Chrysomelidae) روی علف هرز Asteracae))  Centaurea sp.در منطقه گچساران. خلاصه مقالات نوزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، تهران.  

20.   فرزانه، م، استوان، ه، و حقانی، م. 1389. پراکنش و ميزبان‌هاي گياهي گونه‌هاي سنک‌هاي جنس  Orius Wolffدر مناطق شيراز و مرودشت. خلاصه مقالات نوزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، تهران.  

21.   رودکی، م، حقانی، م، فلاحی، م، و عبدالهی، م. 1390. بررسی واکنش حشره کامل سر خرطومی یونجه (Hypera postica) به نماتد بیمارگر حشرات،Steinernema feltiae  در شرایط آزمایشگاهی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان. ص 514.

22.   فلاحی، م، عبدالهی، م، رودکی، م، و حقانی، م، 1390. کارايي نماتدSteinernema carpocapsae  در کنترل حشره کامل سرخرطومي برگ يونجه (Hypera postica). اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان. ص 518.

23.   حاتمي، م، منفرد، ع، ر، حقاني، م. و آرمينيان ع. 1390. بررسي کارايي زنبور مخملي Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae) در گرده‌افشاني گوجه‌فرنگي (Lycopersicon esculentum) . اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان. ص 574.

24.  Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2008. Reproduction parameters of Diglyphus isaea and Hemiptarsenus zilahisebessi (Hymenoptera: Eulophidae) on Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) at three constant temperatures. 60th International Symposium on Crop Protection. Ghent University, Belgium, pp: 174.

25.  Fathipour, Y., Haghani, M., Talebi, A. A. and Baniameri, V. 2006. Natural parasitism of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) on greenhouse cucumber in Tehran, Iran. ISHB Symposium. Advances in soil and soil less cultivation under protected environment. Agadir, Morocco, pp: 121.

26.  Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi A. A. and Baniameri, V. 2006. Temperature-dependent development of Diglyphus isaea (Hymenoptera: Eulophidae) a parasitoid of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae). 8th European Congress of Entomology. Izmir, Turkey (Supplementary Abstract Book 2, RVOP 56).

27.  Fathipour, Y., Haghani, M., Talebi A. A. and Baniameri, V. 2006. Comparative demography of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) at seven constant temperatures on greenhouse cucumber. 8th European Congress of Entomology. Izmir, Turkey (Supplementary Abstract Book 2, RVOP 40).

28.  Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi, A. A., Baniameri, V. and Zamani, A. A. 2005. Thermal requirement and development of Liriomyza sativae on cucumber. In: Proceedings of Insects, Nature and Humans, 5th Asian Pacific Congress of Entomology. South Korea, pp: 83.

29.  Zamani, A. A., Talebi, A. A., Fathipour, Y., Baniameri, V. and Haghani, M. 2005. Effect of temperature on biology and growth population parameters of Aphis gossypii reared on greenhouse cucumber. In: Proceedings of Insects, Nature and Humans, 5th Asian Pacific Congress of Entomology. South Korea, pp: 83.

30.  Haghani, M., Fathipour, Y., Talebi A. A. and Baniameri, V. 2010. Influence of temperature on functional response of Hemiptarsenus zilahisebessi (Hym: Eulophidae) on Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae). IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary,

31.  Rostami, M., Haghani, M., Zamani, A. A., Goldasteh, Sh. And Vafae Shoshtari, R. 2010. Influence of nitrogen fertilization on biology of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) reared on Chrysanthemum indicum (F: Asteraceae). IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary,

32.  Moradian, H., Ostovan, H. and Haghani, M. 2011. Faunistic survey of edafic Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) associated with corn and rape seed fields in Gachsaran, Iran. Global Conference on Entomology, Chiang Mai, Thailand, pp:108.

33.  Haghani, M., and Farrar, N. 2011. Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lep., Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi in Bushehr region. Second International Jujube Symposium. Xinzheng, Henan, China. pp: 29.

گزارش کوتاه علمی

1.      مرادیان، ح، استوان، ه، و حقانی، م. گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Parasitidae (Acari: Mesostigmata) از ایران. فصلنامه گياه‌پزشکي. دانشگاه آزاد اسلامي. شيراز. (زیر چاپ).

طرح‌هاي پژوهشي

طرح‌هاي خاتمه يافته

1.   صادقی، م. گلستانه، ر. حقانی، م. و جمالی، ح. 1389. مطالعه اثر عصاره درختچه استبرق Calotropis procera (Aiton) در كنترل تعدادي آفات مهم انباري و جنگلي در استان بوشهر. وزارت جهاد كشاورزي. سازمان ترویج، آموزش و تحقيقات كشاورزي. مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر. 80 صفحه.

طرح‌هاي در دست اجرا

1.   حقانی، م. جمع‌آوری و شناسايي گونه‌های مگس مينوز جنسLiriomyza spp.   و زنبورهاي پارازيتوئيد آن در گلخانه‌هاي خيار و گوجه‌فرنگي در منطقه ياسوج

2.       حقانی، م. و استوان، ه. تغییرات جمعیت و توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‌‌ای Tetranychus urtica (Acari: Tetranychidae) روی توت فرنگی در شرایط گلخانه.  

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

راهنمایی

1.      كارايي كفشدوزكStethorus gilvifrons  عليه كنه نيشكر Oligonighus sacchari روي برخي از ارقام مهم نيشكر

2.      اثرات حشره‏کشی اسانس گیاه چویل (Ferulago angulata) و گندنای کوهی (Ballota aucheri) روی برخی از آفات انباری

3.   شناسايي و کارآيی مهم‌ترين نماتد بیماری‌زای حشرات منطقه ياسوج علیه آفات محصولات انباری، Tribolium castaneum و Sitophilus oryzae

مشاوره

1.      جداسازي و شناسایی نماتد‌های بيمارگر حشرات و باکتری‌های هم‌زیست با اين نماتدها در استان کهگیلویه و بویراحمد

کارگاه آموزشي

شرکت در کارگاه آموزشي:

1-      Metacommunities Biodiversity in a Spatial Context. Department of Biology, Ecology and Evolution Unit, University of Fribourg, Switzerland (19 – 21 September 2007)

2-      Ecology Course; Life Table Theory and Data Analysis Course, University of Tehran, (6-10 November 2010). Lecturer, Prof. Dr. Hsin Chi.

3-    کارگاه آموزشي روش تدريس (دانشگاه یاسوج)

4-    کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات استخدامي  (دانشگاه یاسوج)

5-    کارگاه آموزشي نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر (30 اردیبهشت ماه 88؛ دانشگاه یاسوج)

6-     کارگاه توسعه فن‌‌آوری نانو (دانشگاه یاسوج)

7-    کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی (دانشگاه یاسوج)

فعالیت‌های فرهنگی

1-    شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوع "علم و دین"، "آداب تعلیم و تربیت در اسلام" و "اندیشه سیاسی در اسلام" در دانشگاه شیراز- تابستان 1390.

2-    شرکت در "محفل انس با قرآن"

3-    شرکت در کلاس "تفسیر نهج‌البلاغه"

عضويت در انجمن‌ها

1.      انجمن حشره‌شناسي ايران

2.      عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سخنراني                                                       

1.      کنترل بیولوژیک مگس مينوز Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) روي خيار  

2.      استفاده از سنک‌های جنس (Hemiptera: Anthocoridae) spp Orius برای کنترل بیولوژیک برخي از آفات  مهم سبزیجات گلخانه‌ای

3.      Thermal requirement and development of Liriomyza sativae on cucumber

 

4.      Spatial distribution of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in a cucumber greenhouse

  جوايز و افتخارات

 1. دانش آموخته ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد رشته حشره شناسي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با رتبه اول، سال 1380
 2. کسب رتبه اول در آزمون کتبي دوره دکتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس، سال 1381
 3. برگزيده رساله برتر پژوهشی در مقطع دکتري تخصصي، سال 1387

داوري کتاب

1.      تبارنما، فیلوژنی و مدل‌های تکامل ملکولی (دانشگاه کردستان)

داوري مجلات

 

1.      Journal of Pest Science (Springer)

2.      فصلنامه گياهپزشکي

3.      مجله پژوهش‌هاي علوم و فن‌آوري چوب و جنگل

داوري مقالات کنفرانس

 1. دومين همايش ملي مديريت کنترل آفات (IPMC)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریور ماه 1390
 2. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1389

فعاليت‌هاي علمي- اجرايي

1.      مديريت گروه گياهپزشکي

2.      عضویت در شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي

3.      عضو کارگروه بررسي توانايي علمي گياهپزشکي هيأت اجرايي جذب