حسن پادیاب                                          امور عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


علی حسن گودرزی                                  امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


سید علی تقوی                                       امور عمومی دانشکده علوم پایه


عبدالرسول خلیلی                                    امومر عمومی دانشکده فنی و مهندسی