افراد و اشخاص


رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (دانشگاه و استان):

دکتر صاحب سروش فر

شماره تماس: 07431001030

...............................................................................................................................................................

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (دانشگاه و استان):

آقای ستار آبروان

شماره تماس: 07431001033