نام و نام خانوادگی: عباس نیک نژاد

سمت: رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ک و ب

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

ایمیل: Aniknejad@yu.ac.ir

شماره تماس: 07431005169