نام و نام خانوادگی: صاحب سروش فر

سمت: رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ک و ب

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک

ایمیل: soroush@yu.ac.ir

شماره تماس: 07431001030