نام و نام خانوادگی: دکتر سعید عزیزپور

سمت: مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تحصیلات: دکتری _ زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۰۷۴۳۱۰۰۱۵۷۱

ایمیل: sazizpour@yu.ac.ir