مدیریت

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید باقریان

سمت: مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

تلفن تماس: 07431001571

تحصیلات:

ایمیل: