1- محسن عسکری                                                                     داخلی:  1006

 

 

 

2- مهدی عبدیان                                                                         داخلی:1006

 

 

3- فروغ حسینی                                                                                      داخلی: 1009

 

                                             آدرس: خیابان ارتش، جنب بهزیستی، دانشگاه یاسوج، ساختمان شماره یک، اتاق 201-203