نام و نام خانوادگی: آزاده براتی

سمت:  رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات

ایمیل: abarati@yu.ac.ir

شماره تماس:07431001005