پژوهشکده گیاهان داروئی

 

پژوهشکده گیاهان داروئی: دکتر عزیزالله جعفری - مدیر