اخبار > اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری روزانهشنبه ٧ بهمن ١٣٩٦ :: ١٣:١٢

اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری روزانه

اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری روزانه

اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری روزانه

بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان روزانه متقاضی وام ضروری  ویژه دکتری می رساند جهت تحویل مدارک خود تا 96/11/18 به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.

 

                    

 اداره رفاه دانشجویی