چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1-    متراژ تقریبی ساختمان   700  متر مربع

2-    برآورد تقریبی 4.000.000.000( چهار میلیارد ) ریال

3-    محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه صورت می گیرد.

4-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 400.000.000(چهارصد میلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5-    مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت دو  ماه شمسی

6-    محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

7-    پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

8-    اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5  دعوت می گردد از روز شنبه مورخ 1396/04/17 تا آخر وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/4/27 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ 400.000.000 (چهار صد میلیون ریال)

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز چهار شنبه مورخ 1396/4/28  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                    ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))

 


٠٧:٥٦ - يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦    /    شماره : ٢٧٨٢    /    تعداد نمایش : ٨١٤