چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی خودروهای دانشگاه یاسوج

بسمه تعالی

                  

دانشگاه یاسوج با استناد به آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نظر دارد تعداد (2) دستگاه خودروی سواری مازاد، بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ (500.000) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام درآمد اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج ازروز شنبه مورخ 96/4/10 تا پایان وقت اداری روز شنبه  96/4/17 پیشنهادات خود را در پاکت در بسته و لاک مهر شده به آدرس یاسوج خیابان پاسداران سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر معاونت اداری و مالی تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد:

1-   متقاضیان بایستی مبلغ 30 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در مزایده در پاکت پیشنهاد قیمت ارایه نمایند.

2-   به پیشنهاد های مخدوش یا شروط ترتیب اثر داده نمی شود.

3-   اعضاء کمیسیون معاملات دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4-    قیمت های پیشنهادی بایستی به عدد و حروف و بدون هیچ گونه خطا خوردگی باشد.

5 کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشد.

6- جلسه بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 96/4/18 دفتر معاونت اداری، مالی دانشگاه می باشد.

 

نوع

سیستم

تیپ

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

رنگ

مدل

قیمت کارشناسی

سواری

پژو

GLXI 405

12 الف 163

12485024668

13224892

بژ- متالیک

1385

100,000,000 ریال

ایران 49

سواری

پژو

405 GLXI

14 الف 856

12490234526

CR475823

نقره ای- متالیک

1390

190,000,000 ریال

ایران 49

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده همزمان در سایت دانشگاه یاسوج به آدرس www.yu.ac.ir   موجود می باشد.

                                       معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج

 

 


١٠:٣٠ - دوشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٦    /    شماره : ٢٧٦٠    /    تعداد نمایش : ١١٩٨