1400/08/09 :: ١١:٠٠
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای سعید شیرازی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: سعید شیرازی

 دفاعیه آقای  سعید شیرازی

 

بسمه اعالی

با تاییدات خداوند متعال

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ارائه دهنده: سعید شیرازی

 

عنوان: شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جرم غیر دایم پیرامون استوانه دایره‌‌ای در جریان آرام ماخ پایین گاز رقیق در رژیم جریان لغزشی

 

زمان: روز شنبه 15 آبان ماه 1400 ساعت: 18

 

اساتید محترم داور: دکتر علی طیبی- دکتر سید پدرام پورنادری

استاد محترم راهنما: دکتر امین موسایی

استاد محترم مشاور: دکتر کورش گودرزی

 

مکان : به صورت مجازی(http://)

 

 

 

 

 

چکیده:

در پايان نامه حاضر، شبيه سازي عددي انتقال حرارت و انتقال جرم غير دائم در جريان آرام ماخ پايين گاز رقيق در اعداد رينولدز ۱۰۰ ،۵۰ ،۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰و  ۲۰۰پيرامون استوانه از شرط عدم لغزش تا لغزش كامل انجام شده است. در بررسي انجام شده تحليل به صورت دوبعدي بوده است. معادلات ناوير-استوكس تراكم ناپذير براي گاز رقيق در يك چارچوب اويلري با استفاده از روش حجم محدود براي گسسته سازي مكاني و روش رانگ-كوتا مرتبه سوم براي گسسته سازي زماني حل شده اند. شرط مرزي كه براي حل معادلات استفاده شده، شرط مرزي لغزش و پرش دمايي روي سطح استوانه است و براي اعداد كنودسن ،۰/۰۰۵ ،۰/۰۰۱  ۰/۰۵ ،۰/۰۱و  ۰/۱رژيم جريان بررسي شده است. براي انتقال حرارت حل معادلات حاكم انجام شده است و نتايج بدست آمده بر اساس نمودار هاي از اعداد بدون بعد پرنتل و ناسلت است و براي بحث انتقال جرم با استفاده از آنالوژي و اصل تشابه با توجه به اين نكته كه معادلات حاكم به صورت بي بعد انرژي و جرم كاملا شبيه هم و داراي تشابه بوده است، از اين رو مي توان نتايج بدست آمده را براي انتقال جرم نيز بر اساس اعداد بدون بعد شروود و اشميت ارائه كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

شبيه سازي عددي، جريان پيرامون استوانه دايره اي، انتقال حرارت، انتقال جرم، رژيم جريان لغزشي، ديناميك گاز رقيق

 


خروج