1401/02/08 :: ١١:١٤
.

برنامه زمان بندی برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی های 1399 و 1400 گروه های آموزشی دانشکده¬ی فنی و مهندسی

.

برنامه زمان بندی برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی های 1399 و 1400 گروه های آموزشی  دانشکده¬ی فنی و مهندسی

 

برنامه زمان­بندی برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی­های 1399 و 1400 گروه­های آموزشی  دانشکده­ی فنی و مهندسی

رشته

مقطع

زمان برگزاری

مکان برگزاری

مهندسی مواد

کارشناسی

روز شنبه مورخ 10/02/1401 ساعت 19:30-18

کلاس 213

مهندسی برق

کارشناسی

روز شنبه مورخ 10/02/1401 ساعت 19-18

کلاس 214

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

روز شنبه مورخ 10/02/1401 ساعت 20-19

کلاس 214

مهندسی مکانیک

کارشناسی

روز یکشنبه مورخ 11/02/1401 ساعت 12

کلاس 214

مهندسی عمران

کارشناسی

روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 ساعت 19:30-17:30

کلاس 214

مهندسی شیمی

کارشناسی

روز شنبه مورخ 17/02/1401 ساعت  12

کلاس 214

 

 


خروج