1400/09/15 :: ١١:٥٢
دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء دانشکده مهندسی کامپوتر دانشگاه اصفهان،آذرماه 1400

دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با هدف توسعه صنعت و ترویج مشاغل نو و فعالیت هاي علمی و آشنایی دانشجویان در این حوزه، 

"دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء "را همزمان با هفته پژوهش، در سطح ملی برگزار می نماید. طرح هاي رسیده به دبیرخانه این رویداد در کمیته مشترك صنعت و دانشگاه داوري اولیه میشوند و در روز مسابقه، طرح های  منتخب به معرفی پروژه و برنامه خود جهت تجاري سازی آن می پردازند و نهایتا کمیته داوری رتبه های برتر را معرفی خواهند نمود.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط خاص موجود، برنامه ي ارائه در روز اصلی مسابقه به صورت مجازي برگزار خواهد شد. اطلاعات کامل در مورد نحوه برگزاري مسابقه در وبگاه آن به آدرس زیر در دسترس است:

/ http://iotlab.ui.ac.ir


خروج