1400/08/29 :: ١٤:١٩
قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند. لطفا فرم مذکور را تکمیل نموده و به ایمیل: (z.bahrami@yu.ac.ir) ارسال نمایید و یا با این شماره 07431005010 با خانم بهرامی کارشناس گروه تماس بگیرید.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند، لطفا فرم مذکور را تکمیل نموده و به ایمیل: (z.bahrami@yu.ac.ir) ارسال نمایید و یا با این شماره 07431005010  با خانم بهرامی کارشناس گروه تماس بگیرید.


خروج