1400/08/23 :: ١١:٣١
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12:30 تا 14

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

ttp://webinar2.yu.ac.ir/atayebi_consultation/h

چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12:30 تا 14


خروج