1400/08/18 :: ١١:١٥
جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر روز سه شنبه 1400/8/25 ساعت 20-18

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر روز سه شنبه 1400/8/25 ساعت 20-18به صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار می شود.

/http://webinar2.yu.ac.ir/group1114/


خروج