يکشنبه ١ خرداد ١٤٠١ :: ١٤:٢٩

کرسی علمی ترویجی برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی با عنوان« نقدی بر مناسبات و تعاملات هیات علمی به مثابه جامعه فرهیختگان در فرآیند ارتباطی سیستم دانشگاهی » برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی برگزار می شود

 

به اطلاع می رساند کرسی علمی ترویجی با عنوان« نقدی بر مناسبات و تعاملات هیات علمی به مثابه جامعه فرهیختگان در فرآیند ارتباطی سیستم دانشگاهی » برگزار می شود :

ارائه کننده : دکتر امید رضا جانباز،   ناقد: دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی ، دبیرجلسه : دکتر علی باقری دولت آبادی

زمان : دوشنبه مورخ 2/3/1401  از ساعت 11 تا 13

مکان : سالن کنفرانس دانشکده ادبیات و علوم انسانی