دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ :: ٠٩:١٩

سه کتاب سه عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج به چاپ رسید

کتاب های فرهنگ و مسکن، مفهوم ایران دوستی در اندیشه مشروطه خواهان و نانو فتو کالیست ها از سوی انتشارات دانشگاه یاسوج به چاپ رسید

سه کتاب سه عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سه کتاب با نام های فرهنگ و مسکن، تحلیل فرهنگی ساختار خانه های قاجاری تبریز براساس دیدگاه آموس راپاپورت تالیف دکتر علی اکبر حیدری عضور هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران و پریسا محمد حسینی مدرس دانشگاه


کتاب مفهوم ایران دوستی در اندیشه مشروطه خواهان بر اساس آرای علی اکبر دهخدا، سلطان العلمای خراسانی و شیخ محمد خیابانی تالیف دکتر جاسب نیکفر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم سیاسی

کتاب نانوفتوکالیست ها، معرفی و کاربرد تالیف دکتر حمید رضا رجبی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی از سوی انتشارات دانشگاه یاسوج در سال 1401 به چاپ رسید .

قابل ذکر است که انتشارات دانشگاه  در سال 1401 هم دو اثر دیگر را برای چاپ در دست اقدام دارد .