دوشنبه ٧ شهريور ١٤٠١ :: ١٢:٥٦

تجدید (نوبت دوم) مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج. سال تحصیلی 1402-1401

- دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1402-1401 دانشگاه یاسوج را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

تجدید (نوبت دوم)  مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج. سال تحصیلی 1402-1401

 از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دعوت می­گردد مطابق تاریخ­های درج شده در سامانه ستاد، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

  ***- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد

 تاریخ انتشار: 1401/06/07ساعت 9

 مهلت دریافت اسناد 1401/06/09 ساعت 10

 مهلت ارسال پیشنهاد 1401/06/19 ساعت 10