دوشنبه ٩ اسفند ١٤٠٠ :: ١٨:٥٦

نامگذاری سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی به نام حاج قاسم سلیمانی

نامگذاری سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی به نام حاج قاسم سلیمانی

نامگذاری سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی به نام حاج قاسم سلیمانی

سالن اجتماعات دانشکده ی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد نام گذاری سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج سالن اجتماعات دانشکده ی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد