دوشنبه ١٨ بهمن ١٤٠٠ :: ٠٩:٤٩

آگهی مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1401-1400 دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه برگزار کند

آگهی مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1401-1400 دانشکده نفت و گاز گچساران

- دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1401-1400 دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

  لذا از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دعوت می­گردد مطابق تاریخ­های درج شده در سامانه ستاد، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

 ***- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.